My Teachings are very simple. Add in all the fine language and prose you like, the Truth remains as it always has been. Love one another as I love you.


2011-05-23 09:45 - Proč komunikuji s tímto světem.


Má vroucně milovaná dcero,

nyní nastal čas přemýšlet o mých svatých poselstvích a postarat se, aby co nejvíce hříšníků jim věnovalo pozornost.

Nemylte se, tato poselství jsou dávána světu jako dar, aby pomohla zachránit všechny z vás, všechny mé děti, včetně těch, které jdou různými cestami k Bohu, Věčnému Otci.

Lidé, zejména katolíci, budou zmateni, když je nepostavím do čela mých ostatních dětí jiných náboženských věr. Můj výběr slov je zamýšlen tak, aby je slyšeli všichni a ne jen několik málo vyvolených. Moje láska nerozlišuje. Těm, kteří zpochybňují způsob, jakým mluvím k lidstvu skrze tohoto posla, pravím toto: Zatím co vy, moji následovníci, rozumíte tomu, že Pravda se nikdy nezměnila od doby mého ukřižování, pak také vězte, že Já musím rozšířit svou lásku na všechny Boží děti. Nikdo není lepší než druhý.

Má dcero, nesmíš odpovídat, nebo zkoušet bránit mé Slovo, když budeš vyzývána, abys vysvětlila, proč jsem mluvil tímto způsobem. Mé Slovo je Boží. Nesmí být změněno ani doplněno, aby vyhovovalo těm, kteří se považují za experty v teologickém zákonu. Neboť mé Slovo bude dáno světu jazykem, jemuž dnešní lidstvo bude jasně rozumět. Mnozí se budou ptát, proč tato slova neužívají stejnou terminologii nebo výrazy jaké používali moji staří proroci a apoštolové a Já jim teď odpovím:

Nezapomínejte, že mé učení se nikdy nemění. Nezáleží na tom, jakou řeč dnes používám, abych s vámi komunikoval tímto moderním způsobem. Pravda, kterou sděluji, zůstává stejná, nedotčená.

Buďte obezřetní u proroků, nebo vizionářů, kteří prohlašují, že dostávají poselství ode Mne a kteří užívají starobylou řeč, nebo pasáže z Bible svaté. Protože to není způsob, jakým bych komunikoval s lidstvem dnes. Proč bych to dělal? Neodcizil bych si tak novou generaci? Ty, kteří nejsou znalí řeči obsažené ve svaté Knize mého Otce?

Jednoduchost je klíč, mé děti, když sděluji mé nejsvětější Slovo. Nezapomeňte, že když učíte ostatní pravdě o mé existenci, že jednoduchost ve vašem přístupu je podstatná. Jestli to neuděláte, nezasáhnete ty ztracené duše, protože si zacpou uši.

Moje poselství lásky
Poselství mé lásky je velmi prosté. Já jsem život, po kterém mé děti na zemi touží. Vysvětlete jim, že Já jsem Pravda. Udělejte to srozumitelně. Beze Mne není věčný život. Použijte tato proroctví, která jsem odhalil tomuto poslu, abyste získali pozornost nevěřících. Neboť právě proto jsou dávána světu. Ne proto, aby je děsila, ale aby dokázala, že Já dnes komunikuji takovým způsobem, aby mému nejsvětějšímu Slovu bylo nejen nasloucháno, ale také uvěřeno.



Váš milující Spasitel a učitel
Ježíš Kristus




2011-05-23 14:30 - Během Varování se nebe otevře.


Má vroucně milovaná dcero,

trpíš teď muka, která Já musím snášet pro hříchy člověka. Je ti tak, jako Mně. Nyní jsi ale zahlédla jen nepatrnou část mého utrpení, jemuž musím čelit každou minutu tvého dne. Pokud jde o Varování, nemusíš se ničeho obávat.

Varování bude dramatická událost
Mnoho lidí na světě bude šokováno, protože to bude dramatická událost, kdy nebesa budou otevřena, a plameny mého milosrdenství budou šlehat napříč světem. Mnoho lidí nebude chápat, co se děje. Budou tak šokováni, že si budou mylně myslet, že jsou svědky konce světa. Řekni jim, aby se radovali, až uvidí mou slávu, neboť to bude, pokud budete vhodně připraveni, tím nejpozoruhodnějším příkladem mého milosrdenství ode dne mého ukřižování. To bude, mé děti, vaše zachraňující milost, a zabrání vstupu do hlubin pekla těm, kteří by jinak byli k němu odsouzeni.

Všechny mé děti, ať už jsou kdekoliv, musí varovat ztracené duše před tím, co mají očekávat. Nabádejte je, aby hledaly smíření s Bohem vyznáním svých hříchů už teď. Je důležité, aby tolik lidí, kolik jen bude možné, bylo ve stavu milosti už předem, jinak důsledkem šoku nemusí přežít tuto událost. Je ale daleko lepší být nejdříve svědkem této neobyčejné božské události, než být nepřipravený v den posledního soudu.

Zůstaňte pevní, všichni z vás. Radujte se, jste oddaní následovníci, neboť vám bude ukázán letmý pohled na mou Boží přítomnost, kterou vaši předkové během svého života nikdy neviděli. Modlete se za zbytek mých dětí. Řekněte jim Pravdu nyní, dokud ještě můžete. Nevšímejte si jejich výsměchu, protože když se nyní rozhodnou k modlitbě za odpuštění svých hříchů, budou vám pak děkovat, potom, co se tento velký zázrak uskuteční.

Nyní jděte v pokoji. Nebojte se. Modlete se za duše, které jsou bez víry, aby nezemřely ve smrtelném hříchu.



Váš božský Spasitel
Ježíš Kristus




2012-05-23 15:38 - Utrpení ve světě bylo v tomto čase sjednoceno s utrpením mého Syna.


Má nejdražší dcero,

řekni všem mým dětem o lásce a ochraně, kterou nabízím těm, kteří Mě volají.

Moje svaté Slovo je konečně na zemi slyšeno a mnoho duší je připraveno udělat ten největší skok ve své víře, aby vroucně přijali Boží milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista.

Vědí jen málo o tom, že vstoupit do Nového ráje, do nové éry pokoje, je jednoduchou věcí.

Vzhlédněte a přijměte, že v první řadě jste moje dítě. Uznejte, že jsem každého z vás stvořil, že ani jeden z vás zde není náhodou, a že jste mé děti. Má rodina. Moji milovaní.

Něha v mém srdci je plná lásky pro každého z vás.

Mnozí si myslí, že kvůli tomu, že JÁ JSEM, Alfa a Omega, začátek a konec, že má moc Mě dělá pyšným.

Tak to, samozřejmě, nikdy nemůže být.

Jak by skutečná láska rodiče k dítěti mohla být zahalena pýchou?

Trpím pro každého z vás. Pláču pro ty, kteří jsou pro Mne ztracení. Použiji veškerou moc, abych přivedl mé ztracené děti zpět do mé rodiny, do mého království.

Představte si rodiče, který je odmítnut svým dítětem. Bolest, kterou cítím, není kvůli Mně, jejich Otci, ale kvůli nim a jejich mukám, kterými budou trpět, nebudu-li moci je zachránit.

Utrpení ve světě bylo v tomto čase sjednoceno s utrpením mého Syna, Ježíše.

Proč to činím? Proč dovolím utrpení? Kvůli hříchu.

Hříšníci, kteří ke Mně nepřijdou dobrovolně, mohou být zachráněni jen utrpením ostatních.

Ti, kdo trpí v tomto životě, budou odměněni mými dary v příštím životě.

Pomoc, dobrovolně nabídnutá dětmi, které Mě milují, je mocnou zbraní proti moci, která byla propůjčena Satanovi.

Ti, kteří bojují po boku mého Syna, aby zachraňovali duše jiných, mohou zachránit celé lidstvo.

Satan má moc, ale jen takovou, která mu byla dána – moc, která mu nemůže být vzata až do Dne soudu.

Mnohé z vás, drahé děti, nerozumějí Božím zákonům, které tyto věci dovolují. Ale důvěřujte Mi, až vám je odhalím.

Satan bude krást duše mých dětí nevěřící ve Mne, nebo v dobro, kterým zahrnuji mé děti.

Avšak stává se bezmocným, když hříšníci přinášejí oběti utrpením, aby zachránili své bratry a sestry před cestou do pekla.

Stává se nemohoucím, když se mé děti modlí za záchranu těchto hříšníků.

Modlitba je zbraní mých dětí, které Mi chtějí pomoci zachránit celé lidstvo.

Shromážděte se, mé děti, spolu s mým Synem a pomozte Mi konečně sjednotit moji rodinu.

Pomozte Mi přivést vás všechny do nové nádherné éry míru a pokoje.

Jen pak má vůle může být uskutečněna jak na zemi, tak i v nebi.

Jděte, děti. Sjednoťte se v modlitbě.

Pracujte se Mnou, vaším Otcem, abyste Mi pomohli zachránit moji rodinu.



Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší




2013-05-23 22:30 - Moji křesťanští vojáci vytvoří největší armádu proti Antikristu.


Má vroucně milovaná dcero,

moji milovaní následovníci po celém světě brzy pocítí moji přítomnost, neboť se jim v srdci dám poznat, jak to dosud nezažili. Tak připravím křesťany k boji v mém jménu pro záchranu duší všech.

Moji křesťanští vojáci vytvoří největší armádu proti antikristu. Mluvím o všech těch, kteří Mě znají a zůstávají věrni mému svatému učení, obsaženému v nejsvětější Bibli. Mluvím také o těch, kteří praktikují svou víru; o těch, kteří ve Mne věří, ale nenavštěvují Mě a o všech, kteří zůstávají věrni Pravdě. Shromáždíte se v každém koutu světa, a i když se přidáte k mé armádě zbytku mluvící mnoha jazyky, spojíte se do jednoty ve Mně.

Ti, kteří následují tato poselství, utvoří jádro a z něho vyrostou výhonky a pak větve mé armády po celém světě. Ani jediná země nezůstane nedotčená mým Duchem Svatým prostřednictvím Knihy Pravdy.

Kniha Pravdy vás sjednotí, až vaše víra bude zkoušena. Když s věrností ke Mně budou prováděny změny a až budu vyhozen z vašich kostelů, pošlapán a pak odstraněn z dohledu – povstanete a udržíte mé Slovo naživu. Plamen Ducha Svatého vás povede na každém kroku této cesty. Pocítíte sílu a odvahu, která překvapí i toho nejmírnějšího mezi vámi. Slabý se stane silným. Bojácný se stane statečným a utiskovaný bude kráčet kupředu jako válečník Pravdy. A po celý čas, kdy moje armáda zbytku bude růst a sílit po miliónech, bude před ni vršeno mnoho překážek.

Urážky, obviňování z rouhačství, lži, hněv a nenávist se stane jejich údělem. Zmatek bude vidět všude mezi pomlouvači, jejichž argumenty se budou jenom hemžit nepřesnostmi, protimluvy a nesrozumitelnými formulacemi. Satanův vliv bude vždy vytvářet zmatek, nepořádek, nelogické a lstivé argumenty, a vždy ochucené nenávistí k Božím dětem. Ti, kteří jsou požehnaní Světlem Božím a Světlem Pravdy, budou přitahovat strašné a nenávistné útoky. Můžete si být jisti, že tam, kde jsem přítomen, bude velké pronásledování těch, kteří hlásají mé Slovo. Čím větší je pronásledování vůči jakékoliv Boží misi, tím více si můžete být jisti, že Satan je tím velmi rozzuřen.

Když trpíte – jak tomu také bude – nenávistí, projevovanou vám proto, že jste zvedli můj kříž a následovali Mě, tím neklidnější bude šelma, a tím usilovnější bude práce duší poskvrněných hříchem pýchy, aby vás zničily. Nesmíte si všímat těchto útoků. Buďte v pokoji, neboť když narostou v počtu, s intenzivní nenávistí vůči vám, budete s jistotou vědět, že jste v opravdové jednotě se Mnou, vaším Ježíšem.

Jděte v lásce a pokoji a vězte, že žiji ve vašich srdcích.



Váš Ježíš




2014-05-23 18:00 - Nemusíte rozumět Božím cestám - musíte je prostě přijmout.


Má vroucně milovaná dcero,

přijďte všichni, kdo Mě milujete a přineste Mi svou lásku, neboť velmi potřebuji útěchu. Já jsem váš Ježíš, Syn člověka, Spasitel světa, a přesto pláču. Každou milost odkázanou člověku Mi nevděčné duše hodí zpět. Mé šlechetné a štědré srdce je otevřeno, abych vás mohl přitáhnout všechny ke Mně, ale vy se odvracíte. Dokonce i ti, kdo Mě milují, Mi nevěnují svůj čas. Místo abyste hovořili ke Mně, mluvíte s ostatními o Mně. Příliš mnoho diskusí o tajemství Božích plánů a o tom, co má přijít, může způsobit rozptýlení a zmatek. Příliš mnoho analýz a takzvaných inteligentních debat vás ode Mne odvádí.

Nemusíte rozumět Božím cestám – musíte je prostě přijmout. Nikdy jsem vás nežádal, abyste rozuměli tajemství mého božství, protože duše, které Mě skutečně milují, Mě budou milovat kvůli tomu, kdo Já jsem, a ne proto, co přináším. Nebudou hledat slávu pro sebe samé. Nebudou rozvíjet svou spiritualitu, jen aby získaly opěrný bod v mém království. Nikdy nepoužijí vychloubačně svou znalost o Mně, aby získaly body. Duše, které budou přebývat ve Mně, jsou duše, které nežádají nic než to, co je dobré pro ně a duše ostatních.

Když říkáte, že Mě zastupujete, nebudete mluvit a pokřikovat o tom, jak říkáte, že Mě znáte. Musíte jen projevit lásku ostatním a následovat mé učení s duší zbavenou pýchy. A tak jste-li skutečně moji, strávíte méně času pokusy definovat to, co jsem vám řekl, co jsem vás učil a co jsem slíbil. Prosím vás, abyste přicházeli ke Mně a trávili více času v tiché kontemplaci se Mnou. Budete-li tak činit, odhalím se vám jasněji a ve svém srdci poznáte, co skutečně znamená opravdově Mi sloužit.



Váš Ježíš