I love you dear children. I await with longing for the day when you return into My Heavenly Embrace.


Përse Unë komunikoj me botën në këtë mënyrë

to those who do not believe in the Messagesother religionsfalse prophetsabout these Messageskey simplicity
2011-05-23 09:45

BijaIme e dashur, tani është koha të reflektosh mbi Mesazhet e Mia të Shenjta dhetë sigurosh që sa më shumë mëkatarë në mbarë botën t’i kushtojnë atyrevëmendje.

Tëjeni të sigurt, këto Mesazhe po i jepen botës si një Dhuratë për të ndihmuar qëtë shpëtoheni të gjithë, të gjithë fëmijët e Mi, dhe duke përfshirë ata qëndjekin udhë të ndryshme për tek Hyji Ati i Përjetshëm.

Njerëzit,sidomos Katolikët, do të jenë të paqartë kur Unë nuk i vendos ata përparafëmijëve të Mi të tjerë të besimeve të ndryshme. Zgjedhja Ime e Fjalëve ështëbërë për t’u dëgjuar nga të gjithë dhe jo vetëm nga të zgjedhurit e paktë.Dashuria Ime nuk bën dallime. Për ata që e vënë në pyetje mënyrën me të cilënUnë i flas njerëzimit, përmes kësaj lajmëtareje, më dëgjoni Mua tani. Ndërsaju, ndjekësit e Mi, e kuptoni se e Vërteta kurrë nuk ka ndryshuar që nga koha eKryqëzimit Tim, dijeni atëherë se Unë duhet ta shtrij Dashurinë Time tek tëgjithë fëmijët e Hyjit. Askush nuk është më i mirë se tjetri.

BijaIme, ti nuk duhet të përgjigjesh apo të përpiqesh që ta mbrosh Fjalën Time kurtë kërkohet të shpjegosh përse Unë do të flisja në këtë mënyrë. Fjala Ime ështëHyjnore. Ajo nuk duhet ndryshuar apo përpunuar për t’iu përshtatur atyre që ekonsiderojnë veten ekspertë në ligjin teologjik; sepse Fjala Ime do t’i jepetbotës në një gjuhë që do të kuptohet qartë nga njerëzimi sot. Shumë do tëpyesin përse këto Fjalë nuk përdorin të njëjtën terminologji apo shprehje tëpërdorura nga profetët e Mi dhe apostujt e vjetër dhe Unë do t’u përgjigjematyre tani.

Mbajenimend, Mësimet e Mia kurrë nuk ndryshojnë. Pavarësisht se çfarë gjuhe Unë përdorsot për të komunikuar në një mënyrë moderne, e Vërteta mbetet e njëjtë, epaprekur.

Bënikujdes nga vizionarët apo vegimtarët që deklarojnë se po marrin mesazhe ngaUnë, të cilët përdorin gjuhë të lashtë apo pjesë nga Bibla e Shenjtë; sepse kjonuk është mënyra me të cilën Unë do t’i komunikoja njerëzimit sot. Përse do tabëja Unë këtë? A nuk do ta përjashtoja Unë kështu një brez të ri, ata që janëtë paditur ndaj gjuhës që përmbahet në Librin e Shenjtë të Atit Tim?

Thjeshtësiaështë çelësi, bijtë e Mi, kur komunikoni Fjalën Time Më të Shenjtë. Kujtojeni,kur t’iu mësoni të tjerëve të Vërtetën e Ekzistencës Sime, se thjeshtësia nëmetodën tuaj është kryesore. Nëse ju nuk e bëni këtë, ju nuk do t’i arrini atoshpirtra të humbur, sepse ata do të bëjnë një vesh shurdhër.

MesazhiIm i Dashurisë

  

Mesazhi i Dashurisë Sime është shumë i thjeshtë.Unë Jam Jeta që fëmijët e Mi mbi Tokë e dëshirojnë. Shpjegoni që Unë Jam eVërteta. Bëjeni këtë të qartë. Pa Mua nuk ka jetë të përjetshme. Përdoriniprofecitë, që Unë i zbuloj tek kjo lajmëtare, për të tërhequr vëmendjen ejo-besimtarëve. Sepse kjo është pse ato po i jepen botës. Jo për t’i frikësuarata, por për të vërtetuar se Unë tani Jam duke komunikuar sot në një mënyrë nëtë cilën Fjala Ime Më e Shenjtë jo vetëm që do të dëgjohet, por do të besohet. 

Shpëtimtari dheMësuesi juaj i dashur

Jezu Krishti, Mbreti i Mëshirës