For each day you spend, busy with the needs of others, you must save at least ten minutes of that day atoning for your sins. This is very important, for I love you and welcome you.


Hyji Atë: Vuajtjet në botë u janë bashkuar vuajtjeve të Birit Tim, Jezusit, në këtë kohë

power of prayerrole of sufferingNew Paradiseto suffering peopleJesus who sufferssuffering of Godfamilycall to prayerGod and his childrenpreparitions to the New Paradisethe Last JudgementGod the Father, Creatorpower of sufferingcall to unityoffering of sufferingthose who suffer will reign
2012-05-23 15:38

BijaIme më e dashur, tregoju të gjithë fëmijëve të Mi për dashurinë dhe mbrojtjenqë Unë iu ofroj atyre që më thërrasin Mua.

FjalaIme e Shenjtë në tokë, më në fund, po dëgjohet dhe shumë shpirtra janë gati që të hedhin hapin më të madh tëbesimit për të mbështetur Mëshirën Hyjnore të Birit Tim, Jezu Krishtit.

Ata dinëfare pak se për të hyrë në Parajsën e re, Epokën e Re të Paqes, është veçse njëgjë e thjeshtë.

Si fillim vështroni lart dhepranojeni së pari se ju jeni bijtë e Mi.

Pranojeni se Unë e krijovasecilin prej jush, asnjërin prej jush aksidentalisht, dhe se ju jeni fëmijët eMi. Familja ime. Të dashurit e Mi.

Mirësianë Zemrën Time është plot me dashuri për secilin prej jush.

Shumë mendojnë se meqenëse UnëJam, Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, atëherë Fuqia Ime më bën Mua krenar.

Kjo, sigurisht, nuk mund tëndodhë kurrë.

Simundet që dashuria e vërtetë e prindit për fëmijën të njolloset nga krenaria?

Unëvuaj për secilin prej jush. Unë lotoj për ata që janë të humbur për Mua. Unë do të përdor çdo fuqi për t'i sjellëfëmijët e Mi të humbur përsëri në Familjen Time, Mbretërinë Time.

Imagjinoninjë prind që është i refuzuar nga fëmija i vet. Dhimbja që ndjej nuk ështëpër Mua, Atin e tyre, por për ata dhe për torturat që ata do të vuajnë nëse Unënuk arrij t'i shpëtoj ata. 

Vuajtjetnë botë u janë bashkuar vuajtjeve të Birit Tim, Jezusit, në këtë kohë.

Përse e bëj Unë këtë? Përse Unëe lejoj vuajtjen? Kjo është për shkak të mëkatit.

Mëkatarëtqë nuk do të vijnë tek Unë me dëshirë mund të shpëtohen vetëm përmes vuajtjevetë të tjerëve.

Ata qëvuajnë në këtë jetë do të shpërblehen me Dhuratat e Mia në jetën tjetër.

Ndihmae ofruar lirshëm nga ata fëmijë që më duan Mua, është një armë e fuqishmekundër fuqisë që i është dhënë Satanit.

Ata që luftojnë përkrah BiritTim për të shpëtuar shpirtrat e të tjerëve mund ta shpëtojnë të gjithënjerëzimin.

Satani ka fuqi, por vetëm atëqë i është dhënë atij – një fuqi që nuk mund t’i merret deri në Ditën eGjykimit.

Shumëprej jush, fëmijë të dashur, nuk i kuptojnë ligjet Hyjnore që ilejojnë këto gjëra. Por kini besim tek Unë ndërsa Unë ju zbuloj këtë.

Satanido t’i grabisë shpirtrat e Fëmijëve të Mi që nuk besojnë tek Unë apo nëmirësinë që Unë iu jap fëmijëve të Mi. 

Ai bëhet i pafuqishëm kurmëkatarët bëjnë sakrifica, përmes vuajtjeve, për t’i shpëtuar vëllezërit dhemotrat e tyre nga shkuarja në ferr.

Aibëhet i pafuqishëm kur fëmijët e Mi luten që ata mëkatarë të shpëtohen.

Lutjaështë armatimi i fëmijëve të Mi të cilët duan që të më ndihmojnë Mua për tashpëtuar të gjithë njerëzimin.

Mblidhuni së bashku, fëmijët eMi, me Birin Tim dhe më ndihmoni Mua që ta bashkoj më në fund familjen Time.

Më ndihmoni që t'ju sjell tëgjithëve në Epokën e re të mrekullueshme të Paqes. 

Vetëm atëherë mund të bëhetVullneti Im në tokë ashtu si është në Qiell.

Shkonifëmijë. Bashkohuni në lutje.

Punoni me Mua, Atin tuaj, për tëndihmuar në shpëtimin e familjes Sime.

Atijuaj i Dashur
Hyji Më i Larti