Nienawidzę grzechu, ale kocham grzesznika.


Arabskie powstanie spowoduje globalny niepokój - Włochy wywołają negatywne następstwa

Apokalipsado duchowieństwaprzemocwojna na Bliskim WschodzieBliski Wschódmodlitwa o ochronęfałszywe miłosierdzieKaddafidyktaturakraje arabskieWłochy
2011-04-26 20:10

Moja szczerze umiłowana córko, Łzy, jakie wylewam nad wszystkimi Moimi ukochanymi, dręczonymi dziećmi na świecie, które są ofiarami przemocy i nadużyć, nie mają końca. Moje biedne, drogie dzieci wszędzie cierpią, na całym świecie, a szczególnie w świecie arabskim. Jakże konam nad ich cierpieniami, tych biednych, bezradnych dusz. Proszę, módl się za nich, Moja córko, ofiarując za nich swoje własne cierpienie.

Okrucieństwa, które są popełniane w świecie arabskim, będą niestety w dalszym ciągu mieć miejsce, gdy więcej narodów arabskich zostanie uwikłanych w serię konfliktów. Wkrótce nastanie czas pierwszego zamachu, o którym ci powiedziałem w lutym. Powstanie świata arabskiego niebezpośrednio spowoduje niepokój w każdym zakątku świata.

Włochy znacząco przyczynią się do trudności, które spowodują, że światowe potęgi zaangażują się w wojnę - wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia. Módl się, Moja córko, aby ludzie zwrócili się do Mnie i prosili Mnie o pomoc i prowadzenie w tych czasach zamieszania.

Nie chcę patrzeć, jak Moje dzieci cierpią. Ale cierpieć będą, dopóki prawda nie zostanie im wyjawiona podczas Ostrzeżenia. Módlcie się teraz za tych będących w błędzie dyktatorów, którzy zabijają niewinne dusze.

Wzywam Moje wyświęcone sługi Boże na całym świecie, aby uznali, że teraz realizują się proroctwa, które zostały przepowiedziane w Księdze Apokalipsy. Rozpowszechniajcie prawdę Mojego Nauczania i ratujcie waszą trzodę, zanim minie czas. Idźcie teraz. Wypełniajcie swój obowiązek wobec Mnie. Wzywam tych z was, którzy rozwadniają Moje Nauczanie, aby się zatrzymali. Spójrzcie w swoje serca i powiedzcie Moim ludziom prawdę, że nie będą mogli być i nie zostaną zbawieni, jeśli nie będą zabiegać o przebaczenie swoich grzechów. Muszą stać się pokornymi w Moich Oczach i prosić Mnie, bym dał im Dar Odkupienia.

Wy, Moi wyświęceni słudzy, musicie wypełniać teraz zadanie, do którego zostaliście wybrani. Bądźcie dzielni. Głoście Prawdę.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus