On kocha wszystkie swoje dzieci, bez względu na to, jak bardzo zasmucają Jego Syna, Jezusa Chrystusa.


Ach, biada tym, którzy zostali wybrani przez Pana, aby Mu służyć w tych ostatnich dniach, gdyż nie obudzą się na Moje Wołanie

wolna wolaJezu ufam Tobiedo duchowieństwabogactwowładzainne proroctwaupadek Kościołanaukażycie wieczneżycie Maryipustka duszyostatnie objawienia Maryjne
2014-03-30 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno wam przyjmować Moich Słów do was, jako coś, co wam się należy, gdyż są one wam dawane, jako Akt Wielkiego Miłosierdzia. Nie zostały one dane światu dlatego, że człowiek jest ich godzien, ale raczej z tej przyczyny, że jest on głodny Słowa.

Każdy Dar dany człowiekowi przez wstawiennictwo Mojej Matki, od Mojej śmierci na Krzyżu, miał pomóc wszystkim grzesznikom przygotować się na ten Wspaniały Dzień. Moja Matka odpowiedziała na Boską Wolę Mojego Ojca, kiedy wydała na świat Mnie, Zbawiciela i Odkupiciela świata. Ona z kolei została powołana, jako orędowniczka między człowiekiem a Świętą Sprawiedliwością Boga. Jej rolą jest wstawiać się za grzeszników, aby ich ostrzegać i przygotowywać do przyjęcia Mnie, Jej Syna, w Dniu ostatecznym.

Każde objawienie mojej ukochanej i Błogosławionej Matki, które miało miejsce na świecie, dokonało się z Mocy Mojego Ojca. Wszystko to, co przepowiedziała, teraz się zdarzy i to wszystko, co ogłosiła, zostało zapomniane przez większość Moich wyświęconych sług, którzy woleli zignorować jej ostrzeżenia.

Ach, biada tym, którzy zostali wybrani przez Pana, aby Mu służyć w tych ostatnich dniach, gdyż nie obudzą się na Moje Wołanie. Głusi i ślepi pójdą za rozwodnioną wersją Księgi Mojego Ojca i zamiast owoców, do wydania których zostali powołani, z ich ust nie wyjdzie nic prócz zgniłego plonu. Wyniośli i aroganccy zaprzeczają wstawiennictwu Mojej Matki, jej objawieniom i jej wołaniu, by ich zebrać i wprowadzić w mądrość Niebiańskiej Hierarchii, gdzie Prawda panuje jako Król. Prawda ich ominęła, a oni zamiast paść na twarz w szczerej pokorze przed Tronem Bożym, przestrzegają zasad ustanowionych przez człowieka - omylnego człowieka - który nie zna Prawdy Obietnic złożonych przez Boga Jego ludowi.

Dzisiejszy świat może czyni wielkie postępy w medycynie, technologii i wiedzy, ale mądrość konieczną, by wejść do Mojego Królestwa, ludzie wymieniają na pieniądze, bogactwa i władzę. Wszystkie rzeczy tego świata - pieniądze, władza, posiadłości, decyzyjne stanowiska w rządzie - są niczym w Moich Oczach. Mogę je zmieść jednym machnięciem Mojej Ręki. Uznanie dla ludzkiej wiedzy i postępów w nauce są bezwartościowe, gdyż nie pochodzą od was - są to talenty dane człowiekowi od Boga z powodu Jego Miłości do swoich dzieci. Gdyby On wam je zabrał wraz ze wszystkimi materialnymi udogodnieniami, jakie posiadacie, co by wam zostało? Nic.

Gdybyście Mnie znali, naprawdę o nic byście się nie troszczyli, wiedząc, że kiedy jesteście Moi, to tylko wtedy dostaniecie pomoc, gdy całkowicie Mi zaufacie i wiedząc też, że nigdy nie zostawię was samym sobie. Dlaczego więc szukacie rzeczy, które nie są Moimi - rzeczy, które nigdy nie dadzą wam poczucia spełnienia? Im bardziej teraz będziecie Mnie odrzucali i szukali pustych obietnic, tym bardziej odczujecie swoją izolację, gdy przyjdzie czas, abym oddzielił ziarno od plew.

Jedyny wybór jakiego możecie dokonać, to stać się prawdziwym dzieckiem Boga bez Którego jesteście niczym. Nie liczy się to kim jesteście, jaką pozycję posiadacie w tym życiu, jaką rolę odgrywacie. Będziecie zbawieni tylko dlatego, że jesteście kochani przez Boga. Żaden człowiek nie jest godzien stanąć przede Mną. Żaden człowiek nie ma tak czystej duszy, aby mógł osiągnąć świętość. Nikt z was nie może zostać podniesiony do Mojego Królestwa za swoje zasługi. Tylko z powodu Mojego Miłosierdzia uczynię was godnymi, by żyć Życiem Wiecznym.

Wasz Jezus