I love you, My precious daughter. I rejoice in your heartfelt love for Me and My beloved Mother.


Nebesa brzy vyhlásí poslední část velkého Božího plánu k záchraně lidstva.

New Paradiseto suffering peopleJesus SaviourCrucifictionpersecuton of prophetshatred to this Missionto enemies of the Missionpower of suffering
2013-11-26 12:53

Má vroucně milovaná dcero,

chci, aby všichni, kdo jsou pronásledováni v mém jménu, pochopili, proč se tak děje. Vzpomeňte si na moji smrt na kříži a utrpení, které jsem snášel, abych mohl vysvobodit lidstvo z otroctví šelmy. Vězte, že můj kříž, až sami zjistíte, budete-li jej muset nést, je velice těžké břemeno. Pozvednete-li můj kříž, budete nenáviděni nejen zlými, ale i svatými lidmi, kteří Mě opravdu milují, ale postrádají schopnost rozlišení.

Když pozvednete můj kříž a budete uskutečňovat má učení, budete v opovržení. Když pozvednete můj kříž hlásáním pravdy, obsažené v těchto poselstvích, budete pomlouváni a nenáviděni více, než jakýkoli jiný můj následovník, který přišel před vámi. Žádná jiná mise od mé smrti na kříži nebude srovnatelná s touto, úplně poslední, k níž dal souhlas můj nebeský Otec. Kdyby to tak nebylo, byla by ignorována. Místo toho bude mé Slovo slyšet v každém koutu země a mocí Ducha Svatého bude slyšeno všemi, včetně mých nepřátel. Nikdo nebude ignorovat mé Slovo, protože to se nemůže stát. Neboť když je slyšet Slovo Boží, žádný člověk, bez ohledu na stav své duše, na něj nedokáže nějakým způsobem nezareagovat. Ti, kdo Mi dovolí dosáhnout svých srdcí, budou zcela přemoženi láskou ke Mně, ale budou také uchváceni, protože pouze Boží hlas je schopen vyvolat takovou reakci.

Vy, kteří Mě nyní slyšíte, musíte teď naslouchat. Prosím, přijměte tíhu mého kříže, bez ohledu na to, jak je ve výsledku těžké vaše břemeno. Tento kříž vás vyčerpá, ale ponese ovoce odpuštění pro mé nepřátele, jejichž duše si přeji zachránit. Vaše pronásledování může být velké, může vám způsobit zármutek a žal, ale vězte, že je to způsobeno skutečností, že je to mé dílo. Mé dílo, je-li ryzí, vytváří hrozné utrpení mezi těmi, kdo Mi odpoví. Avšak vězte, že vaše utrpení bude mít krátké trvání a brzy bude zapomenuto, protože nebesa brzy vyhlásí poslední část velkého Božího plánu k záchraně lidstva. Pak bude svět obnoven a Boží láska se bude šířit, dokud Boží vůle nebude naplněna.Váš Ježíš