Always remember this. I am trying to show you how much I love you and wish to reveal the Truth of My existence.


Meče spravedlnosti dopadnou teď.

remorseConfessioncall to conversionother religionsask for forgivenesspreparition to the Wargninghell during the Warningcall to prayerwhat is the Wariningto other churchesfalse explanation of the Redemption
2011-05-30 03:00

Slyšte Mě teď, mé děti, všude na světě. Meče spravedlnosti dopadnou na ty, kteří se náležitě nepřipravili na Varování.

Mé plameny Božího milosrdenství nabídnuté světu, aby každému z vás daly okusit příchuť toho, jaký bude den posledního soudu, jsou tak mnohými z vás špatně vykládány. Tento velký den Varování se každým měsícem přibližuje a tak si musíte vyhradit čas, abyste se připravily na mé Boží milosrdenství.

Mnoho, mnoho duší shledává těžké porozumět tomu, co tato událost skutečně znamená. Ve výsledku jich tak mnoho zemře šokem, což Mě rmoutí; avšak důvodem toho, že nepřežijí, bude žalostný stav jejich duší. Katolíci odevšad, vyhledejte teď vyznání hříchů, chcete-li mít užitek z mého velkého činu lásky a milosrdenství. Křesťané a příslušníci jiných věr, hovořte v tichosti a řekněte Bohu, jak jste plní výčitek. Jak velice litujete svých prohřešků a proste Ho, aby vám odpustil vaše hříchy. Jen ti, kteří jsou pevní ve své lásce ke Mně a k Bohu, Věčnému Otci, budou náležitě připraveni. Jiní, vzhledem k síle své mysli a charakteru, konečně pochopí Pravdu a přijmou Mě s láskou ve svých srdcích.

Pokud jde o ostatní – až jim jejich duše budou odhaleny ve své temnotě, tak šok bude tak krutý, že padnou mrtví jako kámen. Potom už bude příliš pozdě hledat odpuštění. Nebude pro ně žádná naděje. Modlete se, modlete se, vy všichni, aby tolik duší, jak je to jen možné, přežilo tento velký čin milosrdenství.Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus