Don’t you know that I love you all with a longing that is only known to those of you who have become parents? I cry Tears of great sorrow when you do not know Who I Am.


Přicházím pouze jako milosrdný Bůh. Nepřicházím vás vystrašit, protože každého z vás skutečně miluji.

free willprayer for neighboursprideConfessionhumilityask for forgivenessbefore the Warningpreparition to the Wargning
2013-11-18 20:10

Má vroucně milovaná dcero,

všichni se musíte připravit, abyste byli způsobilí předstoupit přede Mne, neboť přijdu jako zloděj v noci a mnozí nebudou vědět, co se děje. Proto je důležité, aby se Mi každý z vás nyní vyzpovídal.

Pravda mého nejsvětějšího Slova se stane zřejmou, až ji nahradí překroucené verze mých nepřátel, kteří opovážlivě usilují vás oklamat. Nyní je čas soustředit se na vaše vlastní duše a stav, v jakém jsou. Člověku, který ve Mne nevěří, říkám: Když přijdu před tebe, uleví se ti poznáním, kdo jsem? Půjdeš se mnou? Vezmu tě a otřu ti slzy a budeš žít nádherný život, jakmile se Mi vyznáš a poprosíš Mě, abych tě vzal do svého milosrdenství.

Člověče, jenž věříš ve Mne, budeš schopen stát přede Mnou beze studu? Přijdeš přede Mne s vědomím, že děláš všechno, co jsem vás učil, s čistou duší? Nevadí. Když Mi řekneš: "Ježíši, odpusť mi, chci Tě následovat", budeš zachráněn.

Člověče, jenž ve Mne věříš, ale jsi přesvědčen, že jsi vzorný a nepotřebuješ zpověď, jsi také způsobilý přede Mne předstoupit? Když ti ukážu stav tvé duše, budeš se se Mnou hádat a tvrdit, že jsi způsobilý přede Mne předstoupit, když způsobilý nejsi? Nejste-li schopni přijmout dar mého milosrdenství a uznat svá provinění, pak zůstanete ode Mne odděleni a Já vám dám už jen jednu příležitost k záchraně.

Prosím všechny lidi, aby nejprve připravili vlastní duši. Musíte napravit každou část své duše, než budete připraveni stát hotovi v mé přítomnosti během Varování. Pokud tak neučiníte, budete muset vydržet bolestivou očistu a váš očistec budete snášet na zemi, než nadejde den mého Druhého příchodu. Naléhavě vás vybízím, abyste se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně za své vlastní duše a za duše vašich milovaných.

Modlitba modlitební kampaně (127):

Za záchranu mé duše a duší mých milovaných

"Ó, Ježíši, připrav mě, abych mohl přijít před tebe bez hanby.

Pomoz mně a mým milovaným (zde je jmenujte….), abychom byli připraveni přiznat všechny své špatné skutky.

Uznat své chyby.

Prosit o odpuštění všech hříchů.

Ukázat lásku těm, kterým jsme ublížili.

Prosit o milosrdenství ke spáse.

Pokořit se před Tebou, aby v den velkého osvícení mé svědomí a svědomí (zde je opět jmenujte….) bylo čisté a abys zaplavil mou duši svým božským milosrdenstvím. Amen."

Nyní je čas, abyste si připomněli všechno, co jsem vás učil. Nyní je čas zkoumat Desatero přikázání a ptát se sami sebe, zda jste podle nich skutečně žili.

Buďte k sobě poctiví, protože pokud nebudete, v každém případě vám bude ukázáno, jak jste Mě zarmoutili ve vašich životech. Ale dovolte Mi, abych vás utěšil.

Přicházím pouze jako milosrdný Bůh. Nepřicházím vás vystrašit, protože každého z vás skutečně miluji, bez ohledu na to, co jste udělali, ale moje trpělivost má své meze. Pouze ti, kdo přijmou vážnost svých hříchů proti Bohu, mohou být zahaleni mým milosrdenstvím. Ti, kdo Mě odmítnou, budou mít jen krátký čas k tomu, aby se vykoupili, protože oddělím ovce od koz. Jedna strana půjde se Mnou. Druhá strana bude ponechána, a pak nový začátek bude oznámen každému stvoření. Pouze ti, kdo Mě milují, obdrží věčný život.

Dbejte mého volání, protože to dělám k zajištění, aby vás bylo co nejvíce dobře připravených přede dnem mého Druhého příchodu.Váš Ježíš