I love you all. Always keep My Love locked within your hearts and I will always protect you from evil.


Mnozí Mě zradí přijetím lží.

preparition to persecutionto clergyphariseesHoly Spirittactic of satanJesus Savioursatanismoccult ritualsCrusade Prayers
2013-09-23 13:45

Má vroucně milovaná dcero,

má síla nyní vzedme srdce věřících a navzdory počínajícímu velkému odpadlictví v mé církvi, jehož jsou svědky, mocí Ducha Svatého pocítí pokoj.

Moji drazí následovníci, mocí a slávou mého milovaného Otce vám dám velkou sílu a odvahu při těchto zkouškách. Tyto dary jsou vám dávány modlitbami modlitební kampaně, protože bez nich byste shledali nemožným odolat náboženskému pronásledování, které leží před vámi. Tyto dary dostáváte, abyste mohli zachránit ostatní, kteří odmítnou moje volání z nebe a bezděčně zabloudí do lvího doupěte, kde se rozpoutá hotové peklo. Jak se octnou v doupěti temnoty, budou strženi do pohanských rituálů. Jejich duše budou otevřeny duchu zla a ve velmi krátkém čase se stanou slepí k Pravdě - svatému Božímu Slovu, ustanovenému od počátku.

Mnozí Mě zradí přijetím lží. Přestože jim byla dána Pravda mou smrtí na kříži. Mnoho mých učedníků, když jsem chodil po zemi, Mě zradilo ve dnech vedoucích k mému ukřižování. Stejně jako farizeové na Mne pokřikovali: "Odejdi ode mne, říkáš bludy. Zesměšňuješ farizeje, mluvící ve jménu Boha. Jsi lhář a mluvíš zlo. Jsi synem Satana."

Nyní, kdy vás všechny připravuji na svůj Druhý příchod, budete znovu plivat ta stejná obvinění. Přicházím nyní skrze tato Boží poselství z nebes, abych vám přinesl Pravdu, i když o Mně všechno víte. Dělám to proto, že Pravda bude v mé církvi odstraněna. Brzy přijmete lži v mém jménu a Pravda nebude nikde k nalezení.

Pamatujte si tato slova. Přicházím pouze, abych naplnil svůj slib mému Otci. Přicházím, abych vám přinesl konečnou spásu, která vám byla slíbena. Satan nechce, aby se to stalo, přesto Mě nemůže zastavit. Co ale udělá, bude, že zabrání mnoha Božím dětem, aby přijaly mé poslední milosrdenství. Udělá to pomocí mých nepřátel, které svedl zevnitř mé církve na zemi.

Probuďte se vy, kdo spíte. Přicházím jako zloděj v noci. Pouze ti, kdo jsou připravení, budou zachráněni.Váš Ježíš