I love you. I will never desert you and you are going to be given a special Gift shortly.


Žádnému člověku, knězi, biskupu, kardinálu, ani papeži, není dovoleno přepisovat Boží Slovo.

schismfalse doctrineto clergyprideegoismtactic of satanI Amthe False ProphetAntichristoccult ritualsocult symbolsEucharistHoly Masschanges in rites
2013-09-19 19:26

Má vroucně milovaná dcero,

potom, co liturgie bude pozměněna a přede Mnou znesvěcena, moji ubozí posvěcení služebníci přiběhnou ke Mně ve velkém zármutku. Teprve až se to stane, si uvědomí, že Slovo Boží je oznamováno Božím prorokem a že je Pravdou. Slovo Boží je Pravda. Pokud je proroctví Božím dětem dáno Bohem, může to být tedy pouze naprostá pravda, nebo nic.

Mnozí se shromáždí a sjednotí v přípravě prokázat Mi poctu způsobem, jenž Mě ctí, neboť jim nic nebude stát v cestě v podpoře mého svatého Slova, mých svatých svátostí, mé mše svaté a nejsvětější eucharistie. Ale i potom mnozí neuvidí omyly, které budou předloženy nic netušícím duším.

Teprve až bude vyhlášeno spojení Boží církve s pohany a jejich absurdními praktikami, více mých posvěcených služebníků pochopí, co se děje. Teprve až pohanské symboly a satanská znamení začnou být předváděna uvnitř křesťanských chrámů, před, i ve vchodech do nich, utečou jako o život. Budou mít v srdcích velký strach, protože mnozí z nich v té chvíli nebudou mít kam jít, poněvadž nebyli připraveni na tento den. Budou to ti ulovení, protože nereagovali na mé volání. Jejich pýcha a jejich ego jim zabránily poznat můj hlas. Tak mnoho mých posvěcených služebníků bude zaskočeno nepřipravených, a mnozí budou bezmocní proti vládě falešného proroka a jeho stoupence, antikrista. Tito dva budou bezohlední ve své snaze o vládu nad všemi národy a kdokoliv se odváží jim postavit se do cesty, bude zničen.

Zatímco posvěcení služebníci v mé církvi na zemi budou lapeni, nebudou-li připraveni, budou to duše věřících, oddaných následovníků Mne, Ježíše Krista, kdo budou svedeni do těžkého omylu, který způsobí můj hořký smutek. Mnozí budou mít obavu projevit zradu církvi, třebaže moje učení, má svatá nauka a všechny svátosti budou změněny. Dejte jim vědět, že žádnému člověku, knězi, biskupu, kardinálu, ani papeži není dovoleno přepisovat Boží slovo. Pokud to udělají, přestoupí Boží zákony. Jedině církev Boží, která zůstává věrná mému učení, je neomylná. Jakmile toto pouto – pouto, kde je v mém jménu hlásána pouze Pravda – je zlomeno, oddělí se ode Mne. Já jsem církev. Vy, moji následovníci, moji posvěcení služebníci, jste částí Mne, když se držíte mé svaté nauky.

Církev – má církev – zůstane nedotčená, neboť Pravda se nikdy nemůže změnit. Ti, kteří se ode Mne oddělí, nemohou být částí mé církve na zemi.Váš Ježíš