I love you all and I hope you trust in Me always.


Během Varování se nebe otevře.

role of sufferingprayer for neighboursConfessionsigns in the skydo not be afraidGreat Miracleprayer for unbelieverssanctifying gracepreparition to the Wargningwhat is the Wariningreconciliation with God
2011-05-23 14:30

Má vroucně milovaná dcero,

trpíš teď muka, která Já musím snášet pro hříchy člověka. Je ti tak, jako Mně. Nyní jsi ale zahlédla jen nepatrnou část mého utrpení, jemuž musím čelit každou minutu tvého dne. Pokud jde o Varování, nemusíš se ničeho obávat.

Varování bude dramatická událost
Mnoho lidí na světě bude šokováno, protože to bude dramatická událost, kdy nebesa budou otevřena, a plameny mého milosrdenství budou šlehat napříč světem. Mnoho lidí nebude chápat, co se děje. Budou tak šokováni, že si budou mylně myslet, že jsou svědky konce světa. Řekni jim, aby se radovali, až uvidí mou slávu, neboť to bude, pokud budete vhodně připraveni, tím nejpozoruhodnějším příkladem mého milosrdenství ode dne mého ukřižování. To bude, mé děti, vaše zachraňující milost, a zabrání vstupu do hlubin pekla těm, kteří by jinak byli k němu odsouzeni.

Všechny mé děti, ať už jsou kdekoliv, musí varovat ztracené duše před tím, co mají očekávat. Nabádejte je, aby hledaly smíření s Bohem vyznáním svých hříchů už teď. Je důležité, aby tolik lidí, kolik jen bude možné, bylo ve stavu milosti už předem, jinak důsledkem šoku nemusí přežít tuto událost. Je ale daleko lepší být nejdříve svědkem této neobyčejné božské události, než být nepřipravený v den posledního soudu.

Zůstaňte pevní, všichni z vás. Radujte se, jste oddaní následovníci, neboť vám bude ukázán letmý pohled na mou Boží přítomnost, kterou vaši předkové během svého života nikdy neviděli. Modlete se za zbytek mých dětí. Řekněte jim Pravdu nyní, dokud ještě můžete. Nevšímejte si jejich výsměchu, protože když se nyní rozhodnou k modlitbě za odpuštění svých hříchů, budou vám pak děkovat, potom, co se tento velký zázrak uskuteční.

Nyní jděte v pokoji. Nebojte se. Modlete se za duše, které jsou bez víry, aby nezemřely ve smrtelném hříchu.Váš božský Spasitel
Ježíš Kristus