I love you all. I want all of God’s children to unite as one holy family, together in love.


Proč komunikuji s tímto světem.

to those who do not believe in the Messagesother religionsfalse prophetsabout these Messageskey simplicity
2011-05-23 09:45

Má vroucně milovaná dcero,

nyní nastal čas přemýšlet o mých svatých poselstvích a postarat se, aby co nejvíce hříšníků jim věnovalo pozornost.

Nemylte se, tato poselství jsou dávána světu jako dar, aby pomohla zachránit všechny z vás, všechny mé děti, včetně těch, které jdou různými cestami k Bohu, Věčnému Otci.

Lidé, zejména katolíci, budou zmateni, když je nepostavím do čela mých ostatních dětí jiných náboženských věr. Můj výběr slov je zamýšlen tak, aby je slyšeli všichni a ne jen několik málo vyvolených. Moje láska nerozlišuje. Těm, kteří zpochybňují způsob, jakým mluvím k lidstvu skrze tohoto posla, pravím toto: Zatím co vy, moji následovníci, rozumíte tomu, že Pravda se nikdy nezměnila od doby mého ukřižování, pak také vězte, že Já musím rozšířit svou lásku na všechny Boží děti. Nikdo není lepší než druhý.

Má dcero, nesmíš odpovídat, nebo zkoušet bránit mé Slovo, když budeš vyzývána, abys vysvětlila, proč jsem mluvil tímto způsobem. Mé Slovo je Boží. Nesmí být změněno ani doplněno, aby vyhovovalo těm, kteří se považují za experty v teologickém zákonu. Neboť mé Slovo bude dáno světu jazykem, jemuž dnešní lidstvo bude jasně rozumět. Mnozí se budou ptát, proč tato slova neužívají stejnou terminologii nebo výrazy jaké používali moji staří proroci a apoštolové a Já jim teď odpovím:

Nezapomínejte, že mé učení se nikdy nemění. Nezáleží na tom, jakou řeč dnes používám, abych s vámi komunikoval tímto moderním způsobem. Pravda, kterou sděluji, zůstává stejná, nedotčená.

Buďte obezřetní u proroků, nebo vizionářů, kteří prohlašují, že dostávají poselství ode Mne a kteří užívají starobylou řeč, nebo pasáže z Bible svaté. Protože to není způsob, jakým bych komunikoval s lidstvem dnes. Proč bych to dělal? Neodcizil bych si tak novou generaci? Ty, kteří nejsou znalí řeči obsažené ve svaté Knize mého Otce?

Jednoduchost je klíč, mé děti, když sděluji mé nejsvětější Slovo. Nezapomeňte, že když učíte ostatní pravdě o mé existenci, že jednoduchost ve vašem přístupu je podstatná. Jestli to neuděláte, nezasáhnete ty ztracené duše, protože si zacpou uši.

Moje poselství lásky
Poselství mé lásky je velmi prosté. Já jsem život, po kterém mé děti na zemi touží. Vysvětlete jim, že Já jsem Pravda. Udělejte to srozumitelně. Beze Mne není věčný život. Použijte tato proroctví, která jsem odhalil tomuto poslu, abyste získali pozornost nevěřících. Neboť právě proto jsou dávána světu. Ne proto, aby je děsila, ale aby dokázala, že Já dnes komunikuji takovým způsobem, aby mému nejsvětějšímu Slovu bylo nejen nasloucháno, ale také uvěřeno.Váš milující Spasitel a učitel
Ježíš Kristus