I love you, dearest children of Mine. I have never forsaken you, although you could be forgiven for believing this.


Mé svaté Slovo nelze měnit nebo upravovat, aby se stalo něčím jiným.

to clergytactic of satanCrucifictionEucharistfaithfulness to the faithchanges in the rite of the Holy Massthe Truth of these Messages
2013-09-07 18:25

Má vroucně milovaná dcero,

zatímco pokračuji v každém úsilí oslovit skrze tato poselství celý svět, stále se mnoha mým oddaným následovníkům nepodařilo přijmout moji ruku. Tyto moje drahocenné duše jsou tak zranitelné, že mnohé selžou v poznání, že jejich víra je zneužita k podpoře rychle se blížící nové liturgii, ve které nebudu uctíván Já, Ježíš Kristus, Syn člověka.

Mnozí se budou mylně domnívat, že nová liturgie a nová mše – ač velmi změněná – není na škodu. Tak mnoho bude v tichosti zpochybňovat části jejího obsahu, stejně jako její způsob a přijdou jim podivné. Přesto jen málo jich bude mít námitky v důvěře, že jsou-li požehnané církví, nemohou být špatné. To, co nechápou, je, že mé svaté Slovo nelze měnit nebo upravovat, aby se stalo něčím jiným. Má církev je neomylná, ale pokud by jakýkoli takzvaný služebník či vůdce v mé církvi překrucoval Boží Slovo nebo přepisoval význam nejsvětější eucharistie, pak se rouhají Bohu.

Byl jsem lidstvem zapřen a ukřižován, když oni, včetně vůdců v Božích chrámech, odmítli Pravdu. Když kdokoliv – a je jedno, jak vysoké postavení mezi vámi má – popírá Pravdu, je vinen kacířstvím a nepochází ode Mne. Přesto by vás nechali věřit, že Pravda je lež. Zapřou všechno, co jsem vás učil, jak plně žít křesťanské životy. Naplivou na Mne a zavedou vás na cestu, o níž řeknou, že vede ke Mně, ale tak to nebude.

Tyto předpověděné věci se stanou brzy. Buďte připraveni. Až uvidíte znamení, vězte, že tato proroctví mohou pocházet jen od Boha.Váš Ježíš