I will never forsake you to the power of evil, for I love you all so much. You are like a Limb from My Body. You are part of My Body. You are Part of Me.


Musíte zůstat věrni tomu, čemu vás můj Syn učil. Byl ve všem jako vy, s výjimkou hříchu.

Mother of SalvationremorseNew ParadiseConfessionfaithfulness to Jesusguidance from Godask for salvationcondition of forgivenesspenancesanctifying graceGift od Salvationfaithfulness to TruthMary Queen of Angels
2013-06-24 14:17

Jsem vaše milovaná Matka, Královna všech andělů, Matka Boží. Jsem Neposkvrněné Početí.

Mé děti, cožpak nevíte, že můj Syn vede v tomto čase všechny, kdo před Něj přicházejí s otevřeným srdcem?

Abyste vydali svědectví Pánu, Bohu, skrze jeho jediného Syna, musíte zůstat věrni jeho učení. Je vytesáno do kamene a jako takové se nemůže nikdy změnit. Pravda se nemůže nikdy změnit. Všem Božím dětem byla dána Pravda, ale ne všichni přijali Kým byl, nebo odkud přišel. Vy, kteří přijímáte Pravdu danou lidstvu ukřižováním mého milovaného Syna, Ježíše Krista, nesmíte nikdy zapomenout, co vám řekl.

Všechno vám vysvětlil. Nic nezměnil. Musíte zůstat stále bdělí, protože jste již sváděni a brzy mnozí z vás upadnou v omyl.

Hřích je hřích. Nelíbí se Bohu, ale je odpuštěn, když projevíte výčitky svědomí a poprosíte o vykoupení. Milosti věčného života jsou pro všechny Boží děti, které o ně poprosí. Každému Božímu dítěti, skrze milosrdenství mého Syna, bude dán čas a potom velký dar, aby jim připomněl Pravdu. Tímto způsobem může být a bude zachráněna většina obyvatelstva světa, a pak jim bude dán dar života v Novém ráji.

Jako hříšníci, musíte stále prosit o odpuštění skrze mého Syna, abyste zůstali ve stavu milosti. Vaše hříchy vám nemohou být odpuštěny, dokud nepoprosíte mého Syna o dar smíření.

Musíte zachovat věrnost učení mého Syna. Byl ve všem jako vy, s výjimkou hříchu. Bůh je všemohoucí. Bůh je Láska. Bůh je dokonalý. Bůh, prostřednictvím svého Syna, by nemohl být nikdy v pokušení dopustit se hříchu.

Jděte v pokoji, drahé děti, a jakmile zůstanete pevné a věrné Pravdě, která může přijít jen od Boha, budete žít plný a nádherný život v těle a duši v dokonalé harmonii s mým Synem.Vaše Matka
Matka Spásy