Never feel alone, for I love you and am with you the entire time. So many more of God’s children are beginning to hear My Voice at last.


Nesnažte se rozumem zdůvodnit moji existenci, protože nejsem z tohoto světa.

prayer for strenghtJesus I trust in youprayer for helpmaterialismprayer to be faithful to the TruthNew Ageto believersdarkness in a soulGift of The Holy Spiritdarkness in a worldthree days of darknesspursuit of pleasuresnull
2013-05-05 16:15

Má vroucně milovaná dcero,

bolest odloučení ode Mne, Ježíše Krista, Syna člověka, je mnoha lidem neznámá, ale až přijde den, kdy mé Světlo ke konci vyhasne, stane se zřejmé, jak bezútěšná je agonie.

Ti, kteří Mě znají a milují, vědí, co tato bolest přináší, když hřích vytváří hradbu mezi hříšníkem a Bohem.

Ti, kteří Mě neznají a ti, kteří Mě odmítají, zakusí toto odloučení během posledních tří dnů temnoty, kdy přítomnost Boha nebude nikde k nalezení.

Jen tehdy, až Světlo Boží zmizí, člověk konečně pochopí, že bez Boha není života. Vše, co zbývá, je prázdnota, pustina a temnota.

Já jsem Světlo, které člověk, aniž by o tom věděl, hledá každou vteřinu každého dne.

Jak se člověk snaží najít pokoj a štěstí, bude se pokoušet je najít kdekoliv, kde si myslí, že se dají najít. Použije honbu za materiálním ziskem a chtivost těla, aby uspokojil potřeby, které nemohou být nikdy ukojeny, a bude následovat falešná náboženství, která slibují velké osobní uspokojení. Žádná z těchto věcí ho nepřivede do Božího Světla.

Dokonce i ti, kteří hledají odpovědi intelektuálními prostředky a poznáním, bez toho, že by otevřeli svá srdce opravdové Boží Lásce, nikdy nenajdou pokoj, nebo odpovědi, které hledají.

Přicházím ke každému, kdo Mě hledá. Mám potěšení z duší, jejichž horlivá prostota hledá jen moji lásku. Takové lidi zahrnu darem Ducha Svatého. Abyste ke Mně přišli blíže, musíte Mi zcela důvěřovat. Jen tehdy, když odevzdáte svou vůli té mé, budete moci pocítit mou přítomnost. Lidem, kteří se Mě pokoušejí nalézt, ale shledávají to těžké, říkám:

Nesnažte se rozumem zdůvodnit moji existenci, protože nejsem z tohoto světa. Neoslepujte se k existenci věčného života. Ta vás očekává, jen když Mi dokážete důvěřovat a necháte Mě přijít do vašeho srdce a duše. Dám se vám poznat. Vše, co musíte učinit, je volat Mě. Musíte ke Mně volat brzy, neboť až má přítomnost na zemi zeslábne, bude pro vás nemožné Mě najít, a budete bloudit v bezmocné úzkosti a pokoušet se Mne nalézt.

Ti, kteří si myslí, že jsou silní ve své víře a kteří věří, že jsou Mi blízko, musí vědět, jak rychle padnou, až nebudu ve svatostáncích budoucnosti nikde k nalezení. Až přijde tento strašný den bezútěšnosti, nastanou nářky beznaděje a moc šelmy bude taková, že mnohé duše budou příliš slabé, než aby zachovávaly mé svaté Slovo.

Musíte prosit o mou pomoc a bude vám dána. Volejte Mě s pokorným duchem a Já vám odpovím. Proste Mě, abych vás ochránil, a pokryji vás svou vzácnou Krví, aby vás nic nezastavilo na cestě Pravdy, která vede k věčné spáse.

Služte Mi podle své vlastní interpretace, pokud jde o to, jak byste Mi měli sloužit, a bude třeba být opatrní. Žijte svůj život podle mých slov a ponesu vás. Zneuctěte Mě použitím mého svatého Slova tím, že přivedete do utrpení ostatní, a budete trpět tou největší bolestí odloučení ode Mne.Váš Ježíš