I love you, My beloved followers. How I rejoice at the love and purity of heart I witness amongst you. You bring Me so much comfort and ease My suffering.


Každý den si musíte položit otázku: Schválil by Bůh moje dnešní skutky?


2013-04-27 13:20

Má vroucně milovaná dcero,

musím vysvětlit každé jednotlivé osobě žijící dnes na této zemi důležitost času, který jí byl dán. Nikdy jsem nezasahoval do vůle člověka, neboť to je jeden z největších darů daných lidstvu a nikdy nemůže být odebrán. Na druhé straně Satan do svobodné vůle člověka zasahuje a od samého počátku vytrvale hledá, jak lidskou bytost zotročit a ukrást její duši.

Tudíž je to svobodná vůle, která je dána člověku, kterou budou vyhledávat zlí duchové. Avšak i to, že dveře do mého království mohou být odemčeny, je také skrze svobodnou vůli člověka. Protože jste v těle, a tedy smrtelní, jediný čas, který máte k přípravě na věčný život, je teď. Nesmíte na to nikdy zapomenout. Musíte být vždy připraveni, neboť jak vám můj Otec život dal, tak ho také v každé chvíli každého dne může vzít.

Kdybyste měli zemřít dnes, byli byste způsobilí přede Mne přijít? Víte jakých chyb a jakých činů jste se dopustili, a jakou nenávist jste ukázali vašemu bližnímu, která bude přede Mnou odhalena? Aby vám byl dán věčný život, musíte vědět, co je třeba nyní udělat, dnes, abyste se očistili v mých očích.

Těm, kteří jednak mlčky přehlížejí hřích a zraňují jiné a potom se modlí a vedou život, o kterém říkáte, že je Mi oddán, pravím: Každou hodinu Mě vaším pokrytectvím zraňujete. Každým dnem se vaše duše ode Mne více vzdaluje. Musíte se řídit Desaterem přikázání přesně tak, jak bylo dáno mým Otcem, jinak nemůžete říct, že patříte Mně.

Tak mnoho duší nevstoupí do nebe a mnohé musí trpět očistou, která je vyžadována, aby byly způsobilé vstoupit do mého království. Ale daleko více duší je uvrženo do věčné temnoty. Tak mnohé si v minutách po své smrti na zemi uvědomí, jak urážely Boha. Jak jen jsou potom vyděšené a smutné. Uvědomí si, že jejich čas k pokání uplynul a že teď už je pro ně příliš pozdě.

Proč nechápete, že smrt může nastat v každém okamžiku? Že když urazíte Boha, musíte se snažit změnit své chování, abyste našli pokoj. Jen když se vyhnete hříchu a stále zkoušíte zlepšit chování k druhým, potom naleznete skutečný pokoj. Máte-li v duši pokoj – což může přijít, jen když bojujete s hříchem a projevíte výčitky svědomí pro své zlé skutky – budete blíž Bohu.

Každý den si musíte položit otázku: Schválil by Bůh moje dnešní skutky? Odpověď budete mít ve svém srdci.Váš Ježíš