Never fear. If you love Me and believe in Me what is there to fear? For love is not fearful. Love is joy, happiness and for all of you who believe in the eternal life in Heaven, there is nothing to fear. I love you all.


Mnozí nebudou dost silní, aby bojovali proti potratům, eutanazii a manželstvím stejného pohlaví.

warschastisement from Godsinful lawmasonryabortionOne World Govermentacceptance of sinBiblehungeremptinessdarkness in a worlddivision amongst Christianseuthanasiasecularismsin of homosexual marriagenull
2013-04-15 18:20

Má vroucně milovaná dcero,

nepřátelé Boha nyní povstávají ve velkých počtech, v každém národu, k odsouzení Božích zákonů.

V každé zemi a v každé církvi bude zavedeno mnoho nových zákonů. Většina z nich bude proti učení, ustanovenému v Bibli svaté. Každá forma hříchu bude uzákoněna a temnota šelmy pokryje svět. Ti, kdo budou proti těmto zákonům, budou bráni jako pomatení a budou démonizováni. Jejich hlasy budou přehlušeny těmi, kdo přijmou zesvětštění, jakoby šlo o pravé náboženství. Použijí každý intelektuální argument, aby posílili jejich ohavné zákony, a mnohé oklamou, protože použijí lidská práva jako nástroj k ovládání ostatních.

Mnozí nebudou dost silní, aby bojovali proti potratům, eutanazii a manželstvím stejného pohlaví. Potom, jakmile tyto zákony vejdou v platnost, katolická církev ohlásí reformu k uznání všech lidských práv a všech náboženství. To bude následováno strašným rozdělením mezi těmi, kteří jsou požehnáni darem vhledu, daným jim Duchem Svatým a těmi, jejichž jedinou touhou je sebeláska a kteří Boha odmítají. Ti vidí v Bohu a v mém učení překážku k životu, o němž věří, že jde o svobodný životní styl.

Mocná celosvětová elitní organizace, která pronikla do každého koutu světa, plánuje nové církevní zákony a spřádá spiknutí, jak svrhnout vůdce, zatímco ve stejné chvíli promýšlí války, které přinesou zničení. Jsou tak pyšní a jejich podlézavá oddanost Satanovi je tak obludná, až si namýšlejí, že jsou nepostradatelní. Jak jen budou muset trpět za své ďábelské skutky. Jakmile uvěří, že mohou kontrolovat ostatní a uplatnit své vychytralé plány na jiné, budou sraženi rukou mého Otce. Bude jim dáno jen tolik času, aby se obrátili. Potom zaútočí jeden na druhého a vzájemně se zničí. Pokud by se i nadále vázali na Zlého, tak míra jejich utrpení ani ke konci nebude stačit, aby je donutila uvidět, co leží před nimi.

Mnoho lidí, kteří v Boha nevěří, si zprvu všimnou jen některých z těchto událostí. Teprve až bude jejich svoboda potlačena, budou se otevřeně bouřit proti nespravedlnosti v jejich národech. Potom si uvědomí hrůzu, která vznikla, protože Boží Světlo vyhaslo. Místo něho bude temnota, prázdnota, hlad a nedostatek lásky. Jen pak budou lidé naříkat o Boží milosrdenství. Budu tam čekat, abych je utěšil a zachránil jejich ubohé, vystrašené duše.Váš Ježíš