I will never desert you, children. That is why I Am coming. It is because I Love you so much that I do this.


To bezbožné gesto během svatého týdne uvidí ti, kteří mají oči otevřené.

schismfalse doctrineto clergypridethe False Prophetother propheciesChruch will fallto prieststo those who do not believe in the MessagesTrue Churchfalse humilitychanges in the Chruchto bishopsto cardinalsdivision amongst ChristiansHoly Weekso called new evangelization
2013-03-14 18:00

Má vroucně milovaná dcero,

jaké utrpení zakoušejí moji milovaní posvěcení služebníci blízcí mému srdci, kteří znají pravdu a kteří budou muset být svědky ohavnosti v mé církvi na zemi.

Dojde k mimořádné urážce mého svatého jména s cílem znesvětit Mě během Svatého týdne. Toto bezbožné gesto uvidí během Svatého týdne ti, kteří mají oči otevřené, a bude to jedno ze znamení, podle nichž poznáte, že podvodník, jenž sedí na trůnu v mé církvi, nepřichází ode Mne.

Moji následovníci, musíte vědět, že proroctví daná světu – varování před časem, kdy moc v mé církvi bude uchvácena těmi, kteří jsou věrní šelmě – je nad vámi. Tento čas je teď.

Pamatujte, že ti, kdo okázale předvádějí znamení pokory, jsou vinni pýchou. Pýcha je hřích.

Ti, kteří říkají, že má církev musí obnovit svou pověst, aktualizovat své učení a kteří říkají, že tím, že ji zmodernizují, bude přijímána více lidmi, nechť vědí toto:

Vy, kteří říkáte, že se řídíte mým učením, ale chcete změnit zákony, aby tolerovaly činy, které jsou hříšné v mých očích, odejděte teď z mé církve. Nejste moji. Obrátili jste se ke Mně zády a nejste hodni vstoupit do mého domu. Přesto se toto stane. Vy a všichni, kteří požadujete změny, které jsou přijímány laickým světem, budete spokojeni, neboť falešný prorok vás přivábí do své přízně a vy mu budete tleskat každou chvíli jeho krátkého panování. Ale nebudu to Já, Ježíš Kristus, koho budete následovat. Budete následovat falešné učení, které není od Boha.

Tak mnozí přijmou vládu falešného proroka a s radostí ve svých srdcích Mě odstrčí stranou. Potom, až omyly jeho jednání se stanou zřejmé, moji ubozí posvěcení služebníci nebudou mít kam se obrátit. Jejich žal se změní v strach a jejich strach se obrátí v beznaději. Nebudou vědět, komu mají věřit, ale musí pochopit toto: Mé Tělo, má církev může být bičována a znesvěcena, ale můj Duch je nedotknutelný, neboť nemůže nikdy zaniknout.

Žehnám těm, kteří nyní odmítají mé Slovo a Pravdu, jež je vám dávána z nebe jako speciální dar. Budu i nadále na vás vylévat mé milosti, dokud se ke Mně nevrátíte. Nikdy se nevzdám, dokud budu moci zachránit vaše zubožené duše.

Má církev, kde mé učení a svátosti zůstanou nedotčeny, bude žít a nikdy nemůže zahynout. Nepotřebuje budovy a stavby, aby přežila, neboť jsem to Já, Ježíš Kristus, jehož Tělo je církev. Vy, moji věrní, milovaní kněží, posvěcení služebníci a následovníci, jste částí Mne. Jste sjednoceni s mým Tělem, abyste vytvořili mou církev na zemi. A tak se musíte učit být silní, odvážní a věrní mému svatému Slovu, bez ohledu na důvody, které jsou vám předloženy, aby dokázaly opak.

Čas, kdy se rozkol odhalí, je blízko. Již teď je v Římě pociťováno strašné znepokojení. Až se Duch Svatý střetne s duchem zla, dělicí čára rozdělí střed a vystoupí dvě strany. K velkému rozdělení dojde rychle. Potom mnozí z těch, kteří byli oklamáni lhářem, budou utíkat do mé svaté náruče a hledat v ní ochranu.

Povedu vás během těchto smutných časů a prosím, abyste Mi všichni předali své slzy, a Já vás v duchu utěším.

Žehnám vám. Přináším vám do srdce pokoj. Ochraňuji vás.Váš milovaný Ježíš