Come to Me, through My Son, and you will want for nothing. I love you. I weep for many of you, too stubborn to see that this is, indeed, the call from Heaven, promised to prepare you for the New Era of Peace.


Tak snadno hltáte falešná slova, předkládaná vám lháři.

prayer for discermentguidance from Godfalse propheciesfalse prophets
2013-01-18 20:15

Má vroucně milovaná dcero,

je tak snadné přehlušit můj hlas vřískotem falešných proroků, kteří v tomto čase zamořili svět.

Jak pošetilí jsou ti mezi vámi, včetně mých věrných následovníků, kteří jsou tak hladoví po mé lásce, že snadno zhltnou klamná slova, předkládaná jim lháři.

Nevíte snad, že Já předávám mé Slovo právě jen několika málo duším? Neřekl jsem vám, že má Slova, dávaná vám nyní, jsou poslední svého druhu? Proč potom dychtivě vyhledáváte slova nově vyhlášených proroků, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu? Jejich touhou je hledat slávu a pozornost. To, co činí, je, že živí mé stádo slabší alternativou, plnou nepodstatných slov. Mnohé z těchto ubohých duší tím nemyslí nic zlého, protože jsou vedeny svou oddaností ke Mně, aby oznamovaly Boží lásku. Přesto jim nedávám pokyny, aby tak činily, neboť jim neodhaluji mé svaté Slovo, nebo podrobnosti mého svatého plánu. Jiní, naneštěstí, jsou ovlivněni duchem zla, aby zlehčovali a znevažovali mé svaté Slovo.

Zatímco mnoho hlasů z úst falešného proroka přitahuje pozornost mnoha lidí, můj pravý hlas je odsunut stranou. Vy, kteří hledáte můj hlas a kteří dopřáváte sluchu slovům mnoha samozvaných proroků, poslyšte Mě teď:

Jsou vybrané duše, skrze něž jsem promlouval po desetiletí. Stále ještě s nimi komunikuji. Od počátku této mise jsem nedal ani jediné duši navíc svolení veřejně hlásat mé Slovo v tomto čase, s výjimkou těch milovaných vybraných duší, jež pro Mne pracovaly dlouhé roky.

Jak mám zvýšit můj hlas, abyste Mě mohli slyšet? Co hledáte? Je to Pravda? Je to senzace? Je to poezie – která vám připomíná, jak by se mé Slovo jevilo na papíře? Proč potom ze všech proroků, kteří říkají, že mluví v mém jménu, odmítáte právě Mne skrze tato poselství?

Ó, jak jste klamáni. Jak jste taženi ven z mé milující náruče. Jak jste sváděni k tomu, abyste naslouchali příjemným zvukům, které nemají žádnou podobnost s mým pravým Slovem.

Přijde čas, kdy budete zahanbeni svou krutostí, vaším nenávistným odmítnutím mého svatého Slova, vaším tvrdohlavým odporem, zrozeným z hříchu pýchy, přijmout v tomto čase mé svaté Slovo, neboť toto je čas, kdy Pravda má být odhalena lidstvu kvůli vašim duším a duším každého muže, ženy a dítěte.

Slíbil jsem světu, že mu během tohoto času bude odhalena Pravda, přesto tak mnozí jsou slepí a hluší k Božímu Slovu. Prosím vás, abyste přemítali o vašem hledání mého milosrdenství, mého Slova a mého zaslíbení. Potom Mě musíte velmi prosit, abych vás vedl a dal vám jasnost mysli, abyste Mě mohli vidět, slyšet Mě, věřit Mi a konečně plně se Mi odevzdat podle mého přání, abych zachránil vaši duši. Nesmíte plýtvat časem hloubáním nebo se nechat svést na scestí, neboť vás potřebuji.Váš Ježíš