Don’t you know how much I love you? How much you are protected under the Power of your Divine Saviour, who has promised the world salvation?


Udělím jim nyní milosti slz lásky a obrácení.

The Remnant ArmyArmageddonfalse doctrineCrucifictionChurch - the Body of ChristCrusade Prayersto enemies of the Missionpain of the Salvatorto cardinalspreparations to the Last Daythe Crown of Thornsbefore the Second Coming
2013-01-11 11:25

Má vroucně milovaná dcero,

prosím, slyš Mě a poslouchej, když ti odhaluji mou bolest. Má hlava pokrytá trny je bolestně drcena, jak snáším bolest mého ukřižování, dva tisíce let po času, kdy jsem byl na zemi.

Čas mého Druhého příchodu je velmi blízko. Ať nikdo nepochybuje o mém slibu, že znovu přijdu. Ať nikdo nepochybuje, že to může být kdykoliv. Připravte své duše, protože ten čas je blízko. Je daleko lepší se soustředit na stav své duše než na stav vašeho budoucího blahobytu.

Bolest trnů nyní pociťují představitelé katolických a křesťanských církví. Tolik trpí, protože jsou nuceni přijímat učení, diktované jim politickými vůdci, jež ale vychází z úst šelmy.

Vás všechny, kteří útočíte na mé Slovo v těchto poselstvích, musím varovat, že bitva mezi Bohem a Satanem na konci časů probíhá nyní. Kéž vám můj Otec odpustí vaše provinění. Kéž vylije své milosrdenství na vaše pomýlené a svévolné cesty, které všechny tolerují hřích.

Bolest trnové koruny, naražené v smrtelném zápasu na mé křesťanské církve na zemi, se v tomto čase opakuje, jak bylo předpověděno. Bolest odmítání – odmítání mého Slova, mé existence a mého učení – je pociťována nejen Mnou, ale také všemi nebohými dušemi, které Mě uctívají, hlásají mé svaté Slovo a Mě milují.

Mé Srdce je s nimi těsně spojeno v lásce a utrpení. Poznají to okamžitě, neboť jim nyní udělím milost slz lásky a obrácení, když se budou modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (93):

Za slzy obrácení

"Ó, můj milovaný Ježíši, jsi blízko mému srdci.

Jsem s Tebou sjednocen.

Miluji Tě.

Vážím si Tě. Uctívám Tě.

Dej mi pocítit tvou lásku.

Dej mi pocítit tvou bolest.

Dej mi pocítit tvou přítomnost.

Uděl mi milost pokory, abych se stal hoden tvého království jak na zemi, tak i v nebi.

Uděl mi slzy obrácení, abych se Ti mohl upřímně nabídnout jako věrný stoupenec a pomáhat Ti ve tvé misi zachránit každou duši na zemi, dříve než znovu přijdeš soudit živé a mrtvé. Amen."

Jděte, moji milovaní následovníci. Slibuji, že vám udělím milost slz obrácení, abyste se skutečně sjednotili v mém Nejsvětějším Srdci, až se budete modlit tuto modlitbu.

Mé srdce vás objímá, moji drazí a věrní stoupenci. Miluji vás. Jsem nyní s vámi způsobem, který budete moci těžko popřít.Váš milovaný Ježíš