Don't cower in fear. I love you all and simply want to hold your hands, children, and protect you.


Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (92) za milost vytrvalosti.

Crusade PrayersPrayer Groupslove to GodGift of The Holy Spiritoutpouring of the Holy Spirit
2013-01-06 17:50

Má vroucně milovaná dcero,

skrze působení Ducha Svatého nyní reagují cizinci po celém světě na volání nebes.

Jen mocí Ducha Svatého se mnoho tisíc duší s láskou v srdcích mohlo sejít a následovat mé skupiny modlitební kampaně.

Budete ihned vědět, zda je Boží mise pravá, podle počtu povolaných a sjednocujících se v jedno v mém svatém jménu. Nevznikají žádné otázky. Nejde o peníze. Nejsou žádné námitky. Všechny jednoduše pojí dohromady jejich společná láska ke Mně. Kvůli odezvě tolikerých duší na mé modlitby modlitební kampaně v tak četných národech, jim dám nyní toto požehnání.

Moji milovaní stoupenci, přinášíte Mi velkou radost a útěchu. Pro věrnost a vytrvalost, kterou jste projevili, vám žehnám darem Ducha Svatého. Pro každou práci, kterou od tohoto dne podniknete, abyste Mi pomohli zachraňovat duše před mým Druhým příchodem, vám dám mimořádnou milost, kterou okamžitě poznáte. Je to milost vytrvalosti při vzdorování nepřízním.

Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (92):

O milost vytrvalosti

"Ó, drahý Ježíši, prosím Tě o dar vytrvalosti.

Úpěnlivě tě prosím o udělení milostí, které potřebuji, abych podporoval a bránil tvé nejsvětější Slovo.

Prosím Tě, zbav mě veškerých pochybností.

Prosím Tě, zaplav mou duši laskavostí, trpělivostí a vytrvalostí.

Pomoz mi zachovat důstojnost, až budu urážen ve tvém svatém jménu.

Učiň mě silným a pokryj mě milostí vytrvalosti, zvláště až budu unaven, bude mi chybět síla, a až budu čelit všemu soužení, které je před námi, abych mohl neúnavně pracovat a pomáhat Ti zachránit lidstvo. Amen."

Jděte, moji vzácní následovníci, a vězte, že mé srdce překypuje láskou a radostí, protože vidím vaši lásku, s jakou odpovídáte na moje volání.

Miluji vás. Pokrývám vás svou vzácnou Krví.Váš Ježíš