I love you dear children. I await with longing for the day when you return into My Heavenly Embrace.


Lidské myšlení je nedostatečné ve snaze popsat věčný život.

Jesus Saviourfaithfulness to JesusCrucifictionrejoiceeternal lifenullbirth of JesusGod the Father offers His Son JesusAdvent
2012-12-11 21:16

Má vroucně milovaná dcero,

když slavíte advent, volám k mým věrným stoupencům, aby připomenuli ostatním význam mého narození na zemi.

Mé narození oznámilo nepředstavitelnou lásku, kterou můj Otec cítí ke svým dětem. Obětoval ochotně Mne, Beránka Božího, aby každý z vás mohl mít věčný život. Tento dar, který způsobil nesmírnou bolest a utrpení všem Mně blízkým, byl lidstvu udělen s radostí.

Byl to jediný způsob k vykoupení lidstva z beznaděje, které bylo vystaveno. Mé jméno, má přítomnost je známa všem, ale jen málo lidí na světě věří v moji existenci. Má smrt na kříži, barbarské a ukrutné ukřižování, dokonce i podle norem vyměřených zločincům tehdejší doby, přináší vám svobodu – dokonce i dnes.

Každému z vás byl dán, k poctě vašeho zrození, klíč ke svobodě, k věčnému životu v mém nádherném ráji. Mnozí z vás si neuvědomují, co to znamená. Je to kvůli tlaku, kterému jste vystaveni, abyste Mě veřejně zapřeli. Kolik z vás se bojí říct, že věří ve Mne? Kdybyste byli vyzváni přiznat vaši víru otevřeně, stáli byste při Mně a prokázali Mi svou věrnost?

Mnozí z vás říkají, že Mě neznají, ale věří, že existuji. Věříte, že existuje život po tomto životě na zemi, který vám byl dán mým Otcem. Cožpak nevíte, že tím, že se ode Mne odvracíte, se sami zříkáte práva na mé království?

Lidské myšlení je nedostatečné ve snaze popsat věčný život, protože vám nebyla dána znalost nezbytná k poznání tajemství stvoření mým Otcem. Avšak prostřednictvím mého učení jste dostali mé Slovo, které je vším, co potřebujete, abyste byli Mnou přijati do života věčného pokoje, lásky a štěstí. Tento nový život je váš a díky Boží lásce je zde pro vás, s očekáváním, zda odpovíte na mé volání.

Já, váš milovaný Ježíš, váš Spasitel a Král se nyní chystám zjevit se vám, až přijdu, abych si vás všechny vyžádal zpět.

Má láska je přítomná v každém z vás. Pohleďte do svého nitra a poproste Mě, abych roznítil oheň lásky, kterou potřebujete právě tak, jako kyslík, k životu v Novém ráji. Není to nic, čeho byste se měli obávat. Musíte Mě přivítat s radostí, neboť přicházím, abych vám přinesl věčné štěstí. Volám k vám, abyste přijali můj Druhý příchod s radostí ve svých srdcích.Váš Ježíš