Your life on earth is a test of your love for Me. You show your love for Me by  the love you show for others, including those who curse you.


Musíte se modlit za nebohé duše, které mého Syna neustále přibíjejí na kříž, aby se odvrátily od hříchu.

Mother of Salvationprayer for sinnersabortionprayer for unbelieversprayer to Mother of Salvationprayer for conversionlove to sinner and condemnation fo sincall to prayerto those who believe in these Messagesnullprayer for forgivenessOur Lady as Advocate
2012-11-21 18:45

Mé děti,

všechny moje děti, které milují mého Syna, se musí sjednotit v modlitbě v tomto čase konfliktů ve světě.

Musíte se modlit za ubohé duše, které mého Syna neustále přibíjejí na kříž, aby se odvrátily od hříchu a úpěnlivě Ho prosily, aby jim odpustil.

Času je málo a jen ti, kdo jsou ve stavu milosti, mohou vejít do království mého Syna.

Zatímco dříve bylo zapotřebí mnoho let modliteb, obětí a oddanosti ke mně, vaší Blahoslavené Matce, dnes už vám zbývá jen málo času k hledání spásy.

Moji maličcí, modlete se vroucně za ty, kdo urážejí mého Syna a hanobí mého Otce, Boha Nejvyššího.

Tolik se jich obrátilo k Bohu zády. Zlému se podařilo proměnit jejich srdce v kámen.

Velmi málo z nich má úctu k životu, který byl dán Božím dětem. Vaše životy jsou v Božích rukou. Kdokoliv, jenž zasahuje do Božího stvoření, bude potrestán.

Mé dítě, musíš vyzvat všechny, jimž byla dána Kniha Pravdy, aby se modlili ke mně, Matce Spásy. Byl mi svěřen úkol, abych pomohla mému Synu spasit lidstvo.

Děti, dovolte mi, abych vám pomohla poznat cestu k mému Synu s čistotou a láskou ve vašich srdcích.

Pomohu vám překonat každou překážku, která brání ve vaší cestě k milosrdenství mého Syna.

Prosím, nezapomeňte, že můj Syn vše odpustí. Miluje všechny Boží děti, bez ohledu na to, jakou Mu způsobují bolest.

Všechno, co musíte udělat, je obrátit se k Němu a prosit o jeho slitování, aby vás přivedl blíže k sobě.

Modlete se, modlete se, modlete se za všechny, kdo urazili mého Syna a za ty, kdo znesvětili jeho církve, neboť potřebují vaši pomoc.

Jsou to ztracené duše a musí být přivedeny zpět do náruče mého Syna. Jinak by to zlomilo jeho srdce.

Děkuji, že jste odpověděli na toto volání z nebe.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy