When I tell you the Truth, I do this only because I love you and yearn for the day when we will be united, finally. Do not fear the Truth.


Boží Světlo je přítomné v každém z vás.

tactic of satanlovepeac in the worldGod and his children
2012-10-06 23:05

Má vroucně milovaná dcero,

k tomu, abyste Mě opravdu milovali, musíte vidět druhé mýma očima.

Když se díváte na jinou osobu, dívejte se pozorně a snažte se uvidět moji přítomnost, neboť Já jsem ve všech duších, dokonce i v těch zčernalých.

Jsem tam. Podívejte se a uvidíte Mě. Je to jedna z těch nejmimořádnějších milostí, kterou dal můj Věčný Otec každému svému dítěti.

Boží Světlo je přítomné v každém z vás.

Je to láska a každá duše má schopnost milovat.

Když vidíte ostatní mýma očima, pocítíte lásku a ta se dotkne vaší duše způsobem, který nemůžete popřít. Tato láska je skutečná, a přesto ji nemůžete vidět, ani se jí dotknout. Bude také pro vás těžké ji vysvětlit ostatním. Přesto je zde.

Kdyby všechny Boží děti mohly ctít Boží přítomnost mého Otce ve světě, v jeho dětech, pak by na zemi panoval pokoj. Hledejte lásku a najdete ji.

Nespěchejte a přemýšlejte o tom, co vám teď říkám. Světlo Boží lásky je jako zářící hvězda v každé duši. V některých září jasně a vy můžete cítit, jak láska takového člověka vás obklopuje. V jiných jen matně žhne, je sotva k nalezení, a přesto tam je.

Díváte-li se jeden na druhého, přemýšlejte o tom asi takto: Bůh stvořil každého z vás. V jeho očích jste bratři a sestry. Přináší Mu velkou radost, když vidí své děti projevit si navzájem lásku a úctu.

Když mezi sebou bojují, působí strádání a útrapy jiným, cítí strašnou bolest. Jako každého rodiče Ho zraňuje, když jeho děti nesdílejí jeho lásku, lásku, ze které byly stvořeni.

Nezapomeňte také, že když se vzájemně zraňujete, zraňujete mého Otce. Cítí bolest, kterou způsobujete jeho dětem.

Příště si dvakrát rozmyslete, než jiného tvrdě odsoudíte, nebo ukážete nenávist jeden k druhému. Tyto způsoby se nelíbí mému Otci.

Když někdo zraní vás, modlete se za něj. Neboť když je mezi dvěma lidmi napětí a nedostatek lásky, pak to způsobili zlí duchové.

Povzneste se nad toto pokušení. Milujte ostatní. Chovejte se k nim s úctou. Dívejte se na ně jako byste se dívali Božíma očima. Když to uděláte, najdete lásku. Bude pro vás snazší spolu žít a vzájemně přijmout vaše nedostatky a chyby.Váš Ježíš