Wake up all of you and understand that My only desire is to enrapture you in My Loving Arms. I am not your enemy – I love you and desire you with a longing that you are incapable of understanding.


Dobro proti zlu je bojem mezi Bohem, mým Věčným Otcem a Satanem. Je to tak jednoduché.

chastisement from Godsinful lawsatanismfloodsearthquekesstorms
2012-08-29 23:00

Má vroucně milovaná dcero,

bitva právě začíná.

Za každý hanebný zákon, odporující Božím zákonům, který národy uvedly v platnost, budou rukou mého Otce uvolněny trestající síly, které je budou bičovat.

Každý zlý přečin, vykonaný navzdory Božím zákonům, bude napaden a národy budou trpět za své hříchy.

Právě tak, jako Boží milosrdenství je velké a bude pokrývat co největší možný rozsah, aby zachránilo duše, tak také dopadne Boží trest, aby bylo zastaveno šíření zla.

Dobro proti zlu je bojem mezi Bohem, mým Věčným Otcem a Satanem. Je to tak jednoduché.

Ti, kteří se řídí Božími zákony, budou podporováni.

S těmi, za které se modlí a nabízejí osobní oběti v pokání za jejich hříchy, bude jednáno se shovívavostí.

Ti, kteří odmítají se držet Boha, přestože znají Pravdu a zamořují jiné duše prostřednictvím bezbožných zákonů, které zavádějí ve svých národech, budou potrestáni.

Před vámi je mnoho bouří, záplav a zemětřesení.

Neboť každá urážka proti Bohu se setká s urputným odporem, aby časem očista mohla být, a také byla naplněna.

Nikdy nezapomeňte, že láska k Bohu musí vycházet ze srdce.

Popírejte Boží Slovo, a budete kvůli tomu trpět.

Láska k Bohu musí být čistá. Bázeň z Boha je přirozenou částí přitažlivosti majestátu Stvořitele všech věcí a je součástí této lásky.

Musíte projevit úctu k Božím zákonům.

Chybí-li tato úcta a nedbá-li člověk Božích zákonů, což kazí lidstvo, pak hněv mého Otce bude uvolněn.Váš Ježíš