I did not die for a faceless group of people. I gave up My Life for each and every one of you so that you can be saved.


I když není třeba se Varování obávat, způsobí bolest těm, kteří nejsou ve stavu milosti.

ConfessionhumilityDivine Mercy ChapletPurgatoryprayer for conversionpreparition to the Wargninghell during the Warningcall to prayerto those who believe in these Messagesprayer for a familiy
2012-06-14 18:15

Má vroucně milovaná dcero,

Já, tvůj milovaný Ježíš, si přeji, abys požádala všechny mé následovníky, aby dbali mých pokynů.

Všímejte si každého člena své vlastní rodiny, těch mezi vámi, kteří se neřídí mým učením.

Hledejte mezi vámi duše, které jsou pro Mne ztracené, které Mě navenek odmítají. Pak vás prosím, abyste se za ně v tomto čase usilovně modlili.

Musíte úpěnlivě prosit o milosrdenství pro jejich duše. Vaše modlitby a oběti je mohou uchránit od hrozného utrpení během očisty při Varování.

I když není třeba se Varování obávat, a musí být přivítáno jako můj mimořádný dar, způsobí bolest těm, kteří nejsou ve stavu milosti.

Připravte vaše duše předem, neboť pro zdravé duše bude Varování radostnou událostí. Nebudou trpět, protože budou ve stavu milosti, zejména když se pravidelně účastní na svátosti vyznání hříchů. Jejich síla pomůže těm, kteří budou muset po Varování projít bolestí očistce.

Těm, kteří neposlouchají, pomozte každodenní modlitbou mého růžence Božího milosrdenství. Nabídněte Mně, vašemu Ježíši, oběť k odčinění hříchů svých rodin.

Prokážu milosrdenství všem, kteří přijmou černý stav své duše, až jim budou během Varování ukázány jejich hříchy. Jen těm s upřímnou pokorou a čistým srdcem bude odpuštěno.

Pokud jde o ty, kteří Mě opustili, včetně dětí, ti mají zoufale naléhavou potřebu vašich modliteb. Zde je modlitba, kterou se musíte modlit za jejich obrácení během Varování.

Modlitba modlitební kampaně (60):

Za obrácení rodin během Varování

"Ó, předrahý, milovaný Ježíši, prosím o milosrdenství pro duše mé rodiny (jmenujte je zde). Nabízím Ti má utrpení, mé zkoušky a mé modlitby k záchraně jejich duší od ducha temnoty.

Nechť ani jedno z těchto tvých dětí Tě neodsoudí, nebo neodmítne tvou ruku milosrdenství.

Otevři jejich srdce, aby se těsně přimkly k tvému Nejsvětějšímu Srdci, aby mohly najít odpuštění, které potřebují k záchraně před pekelnými plameny.

Dej jim příležitost k nápravě, aby mohli být obráceni paprsky tvého Božího milosrdenství. Amen."

Děti Boží, na Varování se připravujte každý den, protože může přijít kdykoliv.Váš Ježíš