I love you all. I bless you. I await your response.


Slib věrnosti Boží vůli Boha Otce.

the Seal of The Living Godfaithfulness to GodCrusade Prayers
2012-06-13 16:00

Má vroucně milovaná dcero,

tak jako můj Věčný Otec odkázal velkým darem lidstvu svou Pečeť živého Boha, tak také jeho děti musí slíbit věrnost jeho Boží vůli. Prosím všechny Boží děti, které jdou vpřed v jeho armádě, aby pomohly zachránit duše všech Božích dětí, včetně zatvrzelých hříšníků, aby se zavázaly k tomuto slavnostnímu slibu:

Modlitba modlitební kampaně (59):

Slib věrnosti Boží vůli

"Ó, Bože nejvyšší, Ó, nebeský Otče,

zavazuji se Tobě svou pevnou věrností, abych Tě ctil a poslouchal ve všem, co je spojeno s tvou Boží vůlí na zemi.

Skrze svatou Krev tvého jediného milovaného Syna, pravého Mesiáše, Ti nabízím ve jménu všech duší mého ducha, mé tělo a mou duši, abychom se mohli propojit v jednotě v tvém přicházejícím nebeském království, aby tvá vůle se stala jak na zemi, tak jako je v nebi. Amen."

Musíte zaslíbit své duše mému Nebeskému Otci na důkaz naší víry a na památku mé smrti na kříži, aby se každý z vás napil z číše spásy.Váš Ježíš