I love you, children. Now go and form the most powerful army in the world, the Army of Love, the Army of Salvation.


Vězte, že 1000 let, zmiňovaných v Knize Zjevení, znamená právě jen to.

The Remnant ArmyApocalypseto clergyphariseescall to conversionthe Book of Danielcall to doubting ChristiansBible1000 yearsCrusade Prayerslast prophetJesus always presentMaria Divine Mercyend times
2012-05-28 20:45

Má vroucně milovaná dcero,

když člověk pochybuje o učení obsažené v Bibli svaté, je to normální projev lidské přirozenosti.

Když člověk překrucuje učení Bible svaté, aby vyhovovalo jeho zájmům, tak Mě to uráží.

Ale když moji posvěcení služebníci odmítají části Bible svaté a dávají je stranou, jako kdyby na nich nezáleželo, tak popírají Mne, Syna člověka.

Vše, co je obsaženo v Bibli svaté, pochází od mého Věčného Otce, který schválil každé jednotlivé slovo, prostřednictvím svých pomazaných služebníků.

Věřte, že v Knize mého Otce je obsaženo svaté Slovo Boha, že ani jediné slovo není lež.

Proč tedy ti, kteří tvrdí, že jsou učenci a znalci Pravdy, obsažené v Bibli svaté, zpochybňují mé svaté Slovo, když vám je předkládám v těchto poselstvích?

Má Pravda je vám nyní ještě jednou dávána, aby osvěžila vaši paměť, aby vám připomněla učení v ní obsažené.

Moje děti na zemi, vězte, že proroctví, obsažené v Knize Daniel a v Knize Zjevení se teprve musí stát.

Vězte, že 1000 let, o kterých se zmiňuje Kniha Zjevení, znamená právě jen toto.

Kdyby to znamenalo něco jiného, pak by byl uveden rozdílný čas.

Moje církev, katolická církev, neoznámila o tom své mínění ve smyslu věrouky, protože to ještě neučinila.

Zbytek mé církve, zbývající výhonky mé katolické církve na zemi, porozumějí skutečnému významu mé éry míru a pokoje na zemi.

Nacházíte se v časech konce, ale země bude obnovena.

Volám k vám všem, moji posvěcení služebníci. Můj hlas je ochraptělý, jak vás prosím, abyste odpověděli na moje svaté volání z nebes.

Já, váš milovaný Spasitel, jsem až dosud k vám poslal mnoho proroků a vizionářů. Ti pomohli otevřít vaši mysl k událostem, které mají ještě přijít.

Čekal jsem až do nynějška, abych světu oznámil konečná odhalení. Nyní posílám svého posledního posla, Marii Božího milosrdenství, sedmého posla, aby připravila poslední kapitolu, jak je vám teď odhalována.

Můj hlas je jako burácení hromu. Bude stále slyšen po celé zemi. Nepřestane až do dne, kdy přijdu soudit.

Možná, že Mě nyní neposloucháte. Mnozí z vás odmítnou mé Slovo s arogancí, která Mě hluboce zraňuje.

Jiní Mě budou ignorovat kvůli strachu, neboť je to pro ně ta nejsnadnější cesta. Ale brzy se stanou změny, o kterých mluvím. Potom vám začne svítat Pravda.

Volám vás teď a říkám vám následující: Očekávám vaši odpověď, ať už nyní, nebo v budoucnosti.

Čekám. Budu stále čekat, trpělivě, až do dne, kdy ke Mně přiběhnete a budete hledat u Mne ochranu.

Nikdy se nevzdám mých vybraných služebníků, těch, které jsem zavolal nejdříve.

Vzpomínáte si, kdy jsem vás volal poprvé? Cítili jste můj hlas hovořící k vaší duši a naléhající na vás, abyste se se Mnou sjednotili. Dokážete Mě nyní slyšet?

Poproste Mě, abych vám odhalil, že jsem to Já, váš Ježíš, žadonící, abyste přišli, povstali a následovali Mě na této namáhavé cestě k věčnému životu. Nemějte strach z mého volání. Věřte Mi a modlete se tuto modlitbu, prosíce Mě, abych vám dovolil uslyšet mé volání.

Modlitba modlitební kampaně (57):

Modlitba pro duchovní – Ježíši, dovol mi uslyšet tvé volání.

"Ó, můj drahý Ježíši, otevři mé uši k zvuku tvého hlasu. Otevři mé srdce ke tvému milujícímu volání. Naplň moji duši Duchem Svatým tak, abych Tě mohl poznat v tomto čase.

Nabízím Ti moji pokornou věrnost ke všemu, co ode mne vyžaduješ. Pomoz mi poznat Pravdu, abych povstal, odpověděl a následoval tvůj hlas, abych Ti mohl pomoci zachránit duše celého lidstva.

Tvá vůle je mi rozkazem. Dej mi odvahu, abych se nechal Tebou vést, abych pozvednul zbroj, které je třeba k vedení tvé církve do nového království. Amen."

Mějte na paměti, že Já, Ježíš Kristus, nikdy nedovolím mým posvěceným služebníkům sejít z cesty Pravdy. Budu stát na každém rohu, na každé ulici a ukazovat vám správný směr.

Občas se vám to bude zdát skličující. Můžete být zmatení. Možná, že nebudete chtít slyšet Pravdu. Můžete mít strach. Ale vězte toto:

Budu vás vždy milovat. Budu vždy na vaší straně.

Nikdy vás neopustím.Váš milovaný Ježíš