I love you. Remember there is nothing to fear, if you love Me.


Satan vás přesvědčí, že moje poselství přicházejí od něho.

tactic of satanother propheciesdo not be afraidto those who do not believe in the Messagespersecuton of prophetsguidance from Godfearlies of satanNoeGod and his childrento those who doubt in these Messages
2012-05-27 18:00

Má dcero,

tak mnozí z mých následovníků si kladou otázky, proč mnoho z těchto proroctví v jejich srdcích vyvolává strach.

Mnozí věří, že Já vyvolávám strach. Ale to naprosto není pravda.

Strach, který zaplavuje mnohé duše, je jasným vědomím, že to, co vám říkám, je pravda.

Každý dobrý rodič varuje své dítě před nebezpečím v životě.

Někdy nebezpečí, před kterými rodič své dítě varuje, může vyvolat strach. Tento strach se však vztahuje k přicházejícímu zlu, způsobeného člověkem.

Totéž platí pro zlo ve světě. Je způsobeno člověkem, který je zase ovlivněn mistrem klamu, Satanem.

Proroctví, dávaná Bohem lidské rase už od počátku času, vnesla některým do srdce strach.

Přesto na jiných místech vyvolávala hodně smíchu. To se stalo před tím, než Noe začal stavět archu. Zatímco se mu smáli, tropili si z něj žerty a zesměšňovali ho, dělali ti, kteří cítili strach, to, k čemu byli vyzváni. Stavěli archu, aby se sami zachránili.

Ti, kdo se Noemu smáli, posmívali se mu, nebrali ho v úvahu a odmítali, byli zničeni.

Všechna proroctví, která přicházejí od Boha, zahrnují varování, nabádající lidstvo, aby bylo na takové události připraveno.

Pouze tím, že připravíte své duše, budete moci přestát soužení, způsobené hříchy člověka, které leží před vámi.

Mým následovníkům, kteří se ptají, proč má poselství vyvolávají strach, pravím toto:

Nevěřte lžím, zasazeným do vašich srdcí Satanem, že Bůh by nikdy nedal světu poselství, která by nevnášela strach do srdcí jeho dětí.

Mnozí z vás se teď, zejména ti, kteří Mě milují, odvracejí od mého svatého Slova.

Jedním z oblíbených Satanových triků je přesvědčit vás, že Boží poselství neobsahují proroctví, která způsobují strach.

Cožpak nepocházejí taková poselství zcela jistě jen od Zlého?

Jak se Satan směje nad svým vlastním vychytralým klamem.

Satan vás přesvědčí, že moje poselství pocházejí od něho; je tak zoufalý, že vás přesvědčí, abyste se neřídili mými pokyny.

Vám, mým následovníkům, musí být řečena Pravda.

Musím vás připravit, a to znamená varovat vás dopředu o věcech, které přijdou, abych vás ochránil. Zachránil vás.

Nikdy nenaslouchejte takové lži.

Moje poselství dostáváte z mé Boží lásky k celému stvoření. Dovolte Mi, abych vás vedl, jako kterýkoliv dobrý rodič.

Tím, že Mi budete naslouchat a následovat mé pokyny k modlitbám, vás ochráním.

Strach nepochází ode Mne. Když ve Mne věříte a důvěřujete Mi, nebudete mít strach, a nebude záležet na tom, kolik zla, způsobeného hříchy lidí, se vám ukáže.

Jednu věc nesmíte nikdy učinit – schovat se a předpokládat, že všechno dobře dopadne.

Protože když to uděláte, odmítnete existenci Zlého ve světě.

Uznejte, že Satan existuje. Věřte, že modlitba může oslabit, a také oslabí jeho moc.

Takže povstaňte a převezměte zodpovědnost, kterou máte ke Mně, Ježíši Kristu, jako moji následovníci.

Až budete čelit Pravdě, dovolte Mi, abych vás vedl, a strach nevstoupí do vašeho srdce.Váš milovaný Ježíš