I love you. I bless you.


Neobávejte se mé ruky, ale ruky těch, kteří jsou vaši nepřátelé.

warning of the HellschismApocalypsechastisement from Godthe Second ComingI AmJesus Saviourdo not be afraidthe Book of TruthJesus KingGod the Father, Creatorpurificationpreparations to the Last DayJesus the only way of salvation
2012-05-18 15:20

Mluvím dnes s tebou, má nejdražší dcero, abych přinesl útěchu těm, kdo mají strach z budoucnosti. Budoucnost, drahé děti, leží v mých svatých rukou.

Přišel čas, aby nové království, království, nad nímž bude panovat můj milovaný Syn, se stalo skutečností.

Toto je konečná fáze, kdy země je připravována, aby nesla zástupy, které milují mého Syna a časem i ty, které milují Mne.

Musí se toho mnoho stát, aby má Boží vůle byla vykonána, a jsou zapotřebí modlitby, trpělivost a odvaha.

Neobávejte se mé ruky, ale ruky těch, kdo jsou vaši nepřátelé.

Ve světě bují mnoho zkaženosti a nadešel čas pro Mne, abych potrestal národy, které mým dětem na zemi způsobují utrpení.

Když bitva začíná, domy, které uctívají Mne, Boha Otce, budou obnoveny.

Už brzy si uvědomí, jak odmítli jediného pravého Mesiáše, kterého jsem poslal na zem v mém Synu, Ježíši Kristu, aby dal světu spásu.

Potom ti, kteří věří v mého Syna a ve Mne, Boha Nejvyššího, jednomyslně povstanou, aby připravili půdu, aby se mohl uskutečnit Druhý příchod mého Syna.

Můj Syn se vrátí jen tehdy, až očista bude úplná.

Očista, o které mluvím, nastane, až dobří budou odděleni od těch, kteří jsou zlí. Ti, kdo žijí své životy naplněné lžemi, které do jejich duší zasadil Satan, mají ještě čas k pokání.

Pokusím se udělat vše, abych je zachránil od šelmy, neboť se jen tak snadno nevzdám svých dětí.

Prostřednictvím různých božských zásahů schválených Mnou, se pokusím je vzít do mé milosrdné náruče, abych je zachránil.

Víra a důvěra ve Mne je stezkou k věčnému životu.

Jen skrze mého Syna, Spasitele světa, můžete přijít ke Mně, Otci vesmíru, neboť abyste mohli přijít ke Mně, musíte být uchráněni od hříchu.

Abyste byli uchráněni od hříchu, musíte vykoupit sami sebe v očích mého Syna.

Právě tak, jako jsem poslal mého Syna poprvé, abych vám poskytnul spásu, tak Ho posílám ještě jednou, abych vás naposledy zachránil dříve, než se nové nebe a nová země spojí, aby se staly jedno.

Ti, kdo odmítnou přijmout velké milosrdenství mého Syna po této poslední kampani s cílem přivést všechny mé děti do ráje, jejich právoplatného dědictví, budou navždy ztraceni.

Potom už nebude cesta zpět.

Nikdy nezapomeňte, kdo jsem.

Já jsem Bůh Otec a stvořil jsem vás.

Miluji vás.

Toužím vás všechny přivést domů, ale jak mé slzy kanou!

To proto, že budou tak mnozí, které nebudu moci zachránit, ledaže by se obrátili a prosili Mě, abych jim pomohl.

Toto volání z nebes bylo předpověděno.

Jen Beránek Boží, můj Syn, má pravomoc odhalit vám události, které leží před vámi.

Jen On může otevřít pečetě.

Nyní to dělá s pomocí sedmého anděla, sedmého posla.

Otevřete oči a konečně přijměte, že prorokovaná Kniha Pravdy se teď kapitola po kapitole otevírá před vašima očima.

Přijměte to jako dar, protože vám přinese věčný život.Váš milovaný Nebeský Otec
Bůh Nejvyšší