Never feel alone, for I love you and am with you the entire time. So many more of God’s children are beginning to hear My Voice at last.


Jak lehké je zhřešit.

tactic of satanConfessionEucharistrole of fastingpenancepersonal prayerconsequences of sinprayer for forgivenesstemptationguilty conscience
2011-01-24 22:00

Dnes, milovaná dcero, jsi konečně pochopila nebezpečí, přicházející od mistra klamu, polevíš-li v bdělosti. Modlitba k mému Věčnému Otci prostřednictvím růžence Božího milosrdenství je důležitá k posvěcení tvé duše.

Moje milovaná dcero, je těžké vyhnout se hříchu. Těžší je obdržet moje zvláštní milosti, než se vyhnout hříchu v jakékoliv podobě. Když jsi byla povolána k této posvěcené práci, budeš vždy cílem útoku Zlého, jenž se při každé příležitosti bude snažit vytvářet negativitu ve tvém životě. Jako prostředky k útoku použije ty, kteří jsou okolo vás, proto se musíte mít před ním neustále na pozoru. Nikdy mu nedovolte vyhrát, protože tehdy se dokáže vkrást do duší a způsobuje strašnou bolest, úzkost a utrpení. Způsobuje rozpad přátelství, zmatek a zoufalství a vkládá do myslí těch, které si vybral za cíl, falešné a zlé myšlenky. Potom, cítí-li se moje děti provinilé kvůli svým vlastním slabostem, protože podlehly pokušení, zažívají pocit vlastní ubohosti, který do jejich životů vnáší zoufalství, soužení a rozervanost.

Děti moje, vždy budete pokoušeny k hříchu. Je mimořádně těžké dosáhnout dokonalosti pro vaše duše a vyžaduje si to z vaší strany velmi silnou disciplínu a rozhodnost. Když padnete za oběť Zlému a zhřešíte, okamžitě se musíte ze srdce modlit a prosit o odpuštění.

Pravidelná zpověď je svátostí, která je velmi špatně chápána. Jen týdenním přistupováním ke svátosti smíření, zůstane vaše duše ve stavu milosti. Když se duše tímto způsobem, a také každodenní modlitbou, posvěcuje, jen tehdy si dokáže udržet mistra klamu od sebe.

Vina hříchu
Když trpíte pocitem viny z hříšného činu, tak se netrapte, i kdyby byl váš přestupek v očích mého Otce velmi těžký. Obraťte se, otevřete své srdce a poproste o odpuštění. Vina je negativní pocit. I když je užitečná, aby řídila vaše svědomí, není zdravé, abyste v tomto stavu setrvávali. Modlitbou proste o milosti k dosažení čistoty duše, která je potřebná k tomu, abyste Mi mohli sloužit. Důležitá je trpělivost. Nikdy nedovolte hříchu, aby vás ode Mne odváděl. Vina nesmí nikdy stát v cestě při hledání spásy.

Pamatujte si, děti, že kvůli dědičnému hříchu budete vždy padat za oběť pokušení Zlého. Modlitbou, půstem, a úctou k nejsvětější eucharistii se ke Mně více přiblížíte. To však vyžaduje čas, jenž je zapotřebí si k tomu vyhradit.

Teď jděte, děti moje, a pamatujte si jednu věc – nikdy nemějte strach obrátit se na Mne, když jste zhřešily. Nikdy se nezdráhejte prosit o odpuštění, když jste plní výčitek. Ale také si pamatujte, že když to neuděláte, vždy znovu přitáhnete mistra klamu a vaše duše se vnoří do temnoty. Tma přitahuje tmu. Světlo přitahuje světlo. Já jsem Světlo.

Obraťte se teď ke Mně a dovolte mé lásce, aby prozářila vaše hříšné, zbloudilé duše. Tak vás velice miluji, děti moje, že když obrátíte vaše srdce ke Mně – bez ohledu na váš pocit osamělosti – nikdy vás neodmítnu.

Jděte v pokoji a v lásce.Váš božský Spasitel
Ježíš Kristus