I love you. Trust in My Son and await My Call.Your FatherGod the Most High


Pomozte Mi připravit svět na můj Druhý příchod.

preparition to persecutionThe Remnant Armythe Second ComingHoly Spiritthe WarningCrusade Prayersthis generationpreparations to the Last Day
2012-04-22 15:30

Má vroucně milovaná dcero,

lidstvo musí vědět, že můj čas, abych představil sebe nevěřícnému světu, už není daleko.

Všechny Boží děti, které jsou oddaní věřící, musí nyní z věrnosti ke Mně, svému milovanému Ježíši, Mi pomoci připravit svět na můj Druhý příchod.

Tak mnoho času již bylo poskytnuto, abych přivábil duše zpět do mého Nejsvětějšího Srdce.

To bylo důležité, neboť bez tohoto času by jen velmi málo duší bylo schopno vejít do mého Nového ráje.

V mém nejsvětějším jménu naléhavě žádám všechny o svolení vést vás k hlásání Pravdy mého učení v každém koutu světa.

Nejdříve kažte mé jednoduché učení.

Láska k bližnímu se očekává u všech, kteří říkají, že jsou moji následovníci.

Mluvte jen o mém Druhém příchodu.

Každému, kdo vás bude odsuzovat, připomeňte, že můj slib přijít ve slávě soudit živé a mrtvé se má uskutečnit během života této generace.

Můj Duch Svatý zaplaví duše těch, jimž budete odevzdávat mé svaté Slovo.

Ale nejdříve Mě musíte prosit o tuto mimořádnou milost. Dříve, než schválím, abyste dělali tuto nejsvětější práci, žádám vás, abyste Mě poprosili modlitbou modlitební kampaně (48):

O milost hlásat Druhý příchod Krista

"Ó, můj Ježíši, uděl mi milost hlásat tvé svaté Slovo celému lidstvu, aby duše mohly být zachráněny.

Vylij Ducha Svatého na mne, tvého pokorného služebníka, aby tvé svaté Slovo bylo slyšeno a přijato zvláště těmi dušemi, které nejvíce potřebují tvého milosrdenství.

Pomoz mi vždy ctít tvou svatou vůli, abych nikdy neurazil nebo neodsoudil ty, kteří odmítají ruku tvého milosrdenství. Amen."

Nyní jděte, moje armádo, neboť vám byla dána zbroj, kterou potřebujete k obrácení lidstva.

Na své misi budete zesměšňováni, napadáni a zpochybňováni.

Když se to stane, tak vězte, že budete skutečně Božím dítětem.

Nebojte se, neboť vám dám sílu, abyste překonali takové překážky.

Povedu vás po celou cestu. Jděte v pokoji a lásce.Váš milovaný Ježíš