I gave up My Life to save you. Please do not let Me lose you now. I love you, My children. I weep as I implore you one last time not to reject Me in favour of the deceiver.


Ne milióny, ale miliardy duší se obrátí.

free willThe Remnant Armypower of prayerchastisement from GodOne World Govermentthe Warningdo not be afraidto those who do not believe in the MessagesearthquekesJesus Kingprayer for conversionimportance of prayerto believerspreparitions to the New Paradiseconsolationbillions of conversions
2012-04-21 16:00

Má vroucně milovaná dcero,

musím přinést útěchu všem, kteří možná z těchto poselství mají strach.

Dovolte Mi, abych vás všechny uklidnil, moji vroucně milovaní následovníci, ujištěním o mém velkém milosrdenství pro celé lidstvo.

Díky modlitbám mých milovaných následovníků, z nichž všechny byly slyšeny a vyslyšeny v souladu s Božím načasováním mého Věčného Otce, začíná docházet k mnoha obrácením.

Nikdy se nevzdávejte naděje. Jste páteří mé mise na zemi, abyste Mi pomohli zachránit celé lidstvo. Jako takoví budete trpět bolestí za hříchy ostatních.

Nikdy nepředpokládejte, že hříchy ostatních mohou zastínit Světlo Boha Nejvyššího do té míry, že by všechno bylo ztraceno.

Velmi brzy všichni uvidíte Boží slávu skrze mé Boží milosrdenství, které bude odhaleno během Varování.

Miliardy duší, nikoliv milióny, se obrátí. To bude znamenat, že Satanova moc se zmenší, až Boží armáda v síle povstane, aby porazila šelmu.

Brzy bude celé lidstvo znát pravdu o své existenci. To bude bod obratu pro Boží děti, které se sjednotí v přípravě na novou éru míru, kde už žádný hřích nebude existovat.

Modlitba je důležitá, protože Bůh Otec dal každému člověku na této zemi v čase jeho zrození dar svobodné vůle. Z toho důvodu chce, i když má moc udělat cokoliv co si přeje, aby jeho děti k Němu přišly ze své vlastní svobodné vůle.

Bůh Otec nechce své děti nutit, aby Ho milovaly.

To musí přijít přirozenou cestou. Ale jak můžete milovat někoho, koho neznáte?

Toto je problém v dnešním světě. Velmi málo vás zná Boha Otce. Velmi málo vás zná Mne, jeho milovaného Syna, Ježíše Krista.

Vy, moji následovníci, musíte použít modlitby tak, aby můj Otec mohl udělit mimořádné dary duším, které jsou v temnotě.

Pak jim bude ukázáno jeho nádherné Světlo a budou zachráněny.

Prostřednictvím vašeho daru modlitby Bůh Otec použije božský zásah, aby ty, kteří Ho neznají, nebo nevědí, že existuje, přivedl blíže ke svému srdci.

Avšak mnoho duší, které mého Otce znají a které se od Něho úmyslně odvrátí, bude čelit strašným trestům.

Bude jim dána všechna možná příležitost, ale přesto Boha odmítnou.

Na duše, které provádějí odporné činy, běžné v jistých částech světa, přijde trest ve formě zemětřesení.

Globální skupiny, které budou pokračovat v ničení zemí, nad nimiž mají kontrolu, budou zastaveny a tvrdě potrestány rukou mého Otce.

Znovu je zapotřebí vašich modliteb k zmírnění takových hříchů a následných trestů.

Je třeba ještě trochu více času v přípravě na moje Boží milosrdenství, aby dovolilo více duším se připravit na tuto velkou událost.

Je důležité, že většina lidstva může být zachráněna a že všem duším, včetně zatvrzelých hříšníků, bude dána příležitost k znovusjednocení do jednoty s Bohem.

Je mým největším přáním být v Novém ráji a panovat nad většinou lidstva.

Vaše modlitby Mi pomohou naplnit moji velkou touhu po tom, abychom se všichni stali jednou rodinou v lásce a jednotě navěky věků.Váš milovaný Ježíš