I love you, My beloved followers. How I rejoice at the love and purity of heart I witness amongst you. You bring Me so much comfort and ease My suffering.


Příští papež může být zvolen příslušníky katolické církve, ale bude to falešný prorok.

The Remnant ArmyschismJesus I trust in youApocalypsesinful lawto clergymasonrythe Second ComingphariseesNew Paradisethe False ProphetCatholic ChurchBenedict XVIcourage to proclaim the TruthChruch will fallto priestsBible1000 yearsfaithfulness to the faithgood as an evilCrusade PrayersApostle Simon Peterfaithfulness to Truthto those who believe in these Messagescardinalsto bishopsto cardinalsheresysins of the clergyMaria Divine Mercy
2012-04-12 11:27

Má nejvroucněji milovaná dcero,

mnoho lidí na světě Mě stále ještě odmítá a souvisí to s veřejným míněním. Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží děti, že jen velmi málo z nich má odvahu veřejně hlásat mé Slovo.

Věřící se obávají slovních útoků a jízlivého výsměchu, který by museli snášet, kdyby měli otevřeně mluvit o mém svatém Slovu.

Dokonce i oddaní následovníci ztrácejí odvahu postavit se a bojovat proti špatným zákonům zavedených v jejich zemích, vzdorujících Slovu mého Otce.

Kněží se ostýchají postavit se otevřeně za pravdu mého učení ze strachu, že budou ostrakizováni.

Nyní, více než kdy dříve, kvůli studu, který musí snášet kvůli ohavným hříchům některých ze svých vlastních řad, shledávají, že není možné, aby jejich hlasy byly slyšeny.

Když se některý statečný posvěcený služebník rozhodne povstat a bránit pravdu mého učení, pak strašně trpí. Je obviněn z nedostatku tolerance, nedostatku soucitu, nedostatku lásky a úcty k lidským právům.

Vidíte, děti, že s pravdou mého učení, vyslovenou mými posvěcenými služebníky, je zacházeno jako se lží.

Místo toho jsou za pravdu předkládány lži – překroucené verze Pravdy, obsažené v Písmu svatém.

Satan tak získal mnoho duší, včetně představitelů mé vlastní církve, což znamená, že mnoho nevinných lidí shledává těžkým zavázat se věrností mé svaté vůli.

Byl jsem opuštěn a odsunut stranou a to pak dovolilo lžím, zasazených do myslí mých posvěcených služebníků, aby byly přijaty většinou.

Tyto ohavné lži se rozšiřují daleko nad tento rámec.

Pravda mého Písma, obsažená v Knize Zjevení, byla vysvětlena mnoha mými církvemi. S tak mnoha odchylkami, a všechny z nich založené na lidském výkladu.

Můj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi.

Petr Říman je můj Petr, původní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem, až se všechna náboženství stanou jedinou svatou katolickou a apoštolskou církví.

Já říkám pouze Pravdu, má dcero.

Musím vás varovat, že nyní vystoupí mnoho nových samozvaných proroků, kteří budou protiřečit mému svatému Slovu, které dostáváš ty, pravý prorok času konce.

Nejdříve přesvědčí věřící, že jejich slova přicházejí ode Mne.

Jejich slova budou pozorně vybrána a jejich význam bude nejasný a trochu matoucí. Mnozí si nebudou všímat těchto nedostatků a přijmou jejich poselství, protože se budou zdát v souladu s Písmem svatým.

Až bude svedeno mnoho duší, pak začne útok.

Má dcero, oni byli posláni, aby připravili Boží děti přijmout příštího papeže, jenž přijde po mém milovaném vikáři papeži Benediktu. Tento papež může být zvolen členy katolické církve, ale bude to falešný prorok.

Jeho voliči jsou vlci v rouchu beránčím a jsou členy tajné, zlovolné zednářské skupiny, vedené Satanem.

Tímto způsobem se Satan pokusí mou církev zničit.

Žel, tento falešný prorok přiláká mnoho přívrženců. Ti, kteří mu budou odporovat, budou pronásledováni.

Jednejte, děti, dokud můžete. Kritizujte tyto lži, které budou předkládány těmi, kteří se vás pokusí přesvědčit o pravosti falešného proroka.

Buďte pevní. Stůjte věrně při Mně, vašem Ježíši. Nikdy nepochybujte o mém svatém Slovu.

Kniha Zjevení je pravdivé Boží Slovo. Nelže vám.

Ne všechna tajemství v ní obsažená jsou vám známa. Všechny je odhalím prostřednictvím Marie Božího milosrdenství, i když Pravda bude prudce napadána a považována za kacířství.

Nezapomeňte jednu důležitou lekci: Mé Slovo bylo také považováno za kacířství, když jsem poprvé přišel na zem.

Věřící, včetně mých posvěcených služebníků, kteří představují mou církev na zemi, budou mé Slovo, které dostáváte teď, považovat za mého Druhého příchodu také za kacířství.

Satan obětuje mnoho duší, aby uspokojil svou poslední touhu způsobit co největší zármutek.

Buďte ujištěni, že to bude katolická církev, založená Mnou a dána pod velení mého milovaného apoštola Petra, která bude v těchto časech konce nejvíc trpět. Buďte stále ve střehu.

Prosím, modlete se modlitbu (44) z modlitební kampaně:

Za sílu k obraně mé víry proti falešnému prorokovi

"Drahý Ježíši, dej mi sílu, abych se zaměřil na tvoje učení a vždy hlásal tvé svaté Slovo.

Nikdy nedopusť, abych byl v pokušení uctívat falešného proroka, který se bude snažit vystupovat stejně jako Ty.

Udržuj mou lásku k Tobě silnou.

Dej mi milosti daru rozlišení, abych nikdy nezapřel Pravdu, obsaženou v Bibli svaté, bez ohledu na lži, které mi budou předkládány, abych se odvrátil od tvého pravého Slova. Amen."

Pravda je zapsána v Písmu svatém.

Kniha Zjevení neodhaluje všechno, protože Já, Beránek Boží, přicházím teprve teď, abych před zraky celého světa otevřel tuto Knihu.

Jakýkoliv lidský výklad vztahující se na 1000 let není důvěryhodný.

Musíte věřit jen Božímu Slovu.Váš milovaný Ježíš