I bless each and every one of My children.I love you.I cover you and unite you to My Heart.Your FatherGod the Most High


Jen přímluvnými modlitbami mohou být zachráněny duše, které jsou v temnotě.

before the Warningprayer for salvationHoly Weekprayer for souls during the Warning
2012-04-03 20:00

Má vroucně milovaná dcero,

přeji si, aby moji následovníci rozuměli časové periodě mezi dneškem a Varováním.

Je třeba vašich neustálých modliteb, aby byly zachráněny duše, které už nejsou schopné si samy pomoci. Mnoho z těchto duší nepřežije Varování, a tak je důležité, aby ony a všechny jiné duše, které jsou všechny ve stavu smrtelného hříchu, byly zachráněny Božím zásahem.

Nyní jsou zapotřebí vaše modlitby a prosby o záchranu jejich duší. To musí být vaše priorita teď, ve Svatém týdnu, neboť když poprosíte mého milovaného Otce v mém svatém jménu o záchranu takových hříšníků, vaše modlitby budou vyslyšeny.

Modlitba modlitební kampaně (43):

Za záchranu duší během Varování

"Ó, Bože, Všemohoucí Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista a na památku jeho smrti na kříži, kdy nás zachránil od našich hříchů, úpěnlivě Tě prosím, abys zachránil duše, které se nemohou samy zachránit a které by během Varování mohly zemřít ve smrtelném hříchu.

V pokání za utrpení tvého milovaného Syna, prosím Tě naléhavě, abys odpustil těm, kteří nejsou schopni hledat vykoupení, protože nebudou žít dostatečně dlouho, aby prosili Ježíše, tvého Syna, o milosrdenství osvobodit je od hříchů. Amen."

Modlete se za všechny hříšníky. Mé největší přání je zachránit celé lidstvo. Duše, které jsou v temnotě, mohou být zachráněny jen pomocí přímluvných modliteb.Váš milovaný Ježíš Kristus