I love you. The Holy Trinity will embrace the earth and all those, who accept My Hand of Mercy and who show remorse for their sinful lives, will be safe.


Dokonce ani Varování neobrátí všechny nevěřící.

warning of the HellThe Remnant Armyrole of sufferingthe Warningatheismprayer for unbelievers
2012-03-25 15:30

Má vroucně milovaná dcero,

dnes naléhavě prosím všechny mé následovníky, aby zasvětili svůj čas k modlitbě za ty, kdo nevěří ve Mne, Ježíše Krista, nebo ve věčnou spásu.

Tyto duše jsou blízko mému srdci a jsou to ty, které potřebují být obráceny, aby mohly být zachráněny jako první.

Ty, které jsou slepé, nemohou vidět, že jejich život nekončí na zemi.

Mnohé nepřipouští, že budou existovat věčně.

Tyto duše Mě hluboce zraňují a pociťuji hrůzu, když je vidím, jak si tomto životě na zemi ničí život ve svých duších.

Dokonce ani Varování neobrátí mnoho z těch, kteří prohlašují, že jsou ateisté.

Jejich jediná spása je skrze modlitby a utrpení smírčích duší.

Naléhavě vás prosím, abyste se modlili za tyto duše modlitbu modlitební kampaně (41):

Za duše nevěřících

"Ó, můj Ježíši, pomoz tvým ubohým dětem, které jsou slepé k tvému slibu spásy.

Prosím Tě úpěnlivě pomocí mých modliteb a utrpení, abys otevřel oči nevěřících, aby mohli uvidět tvou něžnou lásku a utéci se do tvé posvátné náruče na ochranu.

Pomoz jim, aby uviděli pravdu a hledali odpuštění za všechny své hříchy, aby mohli být zachráněni a být první, kteří vejdou do bran Nového ráje.

Modlím se za tyto ubohé duše, včetně mužů, žen a dětí a prosím Tě naléhavě, abys jim odpustil jejich hříchy. Amen."

Teď jdi, moje drahá armádo a soustřeď se na mé ubohé, ztracené děti. Pomozte Mi, vašemu Ježíši, zachránit jejich duše.Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus