Remember, children, I Am your Saviour. I love you all in a way that is beyond your comprehension. Await My arrival with love and calmness.


Řekni lidem, že nyní je vše v mých nejsvětějších rukách.

The Remnant Armychastisement from Goddaily RosaryOne World Govermentthe Seal of The Living GodDivine Mercy Chapletprayer as the only salvationCrusade Prayersnuclear weaponhelp from Jesuscontrol over peopleGift of The Holy Spirit
2012-03-21 20:30

Přicházím k tobě tento večer, má vroucně milovaná dcero, abych řekl lidem, že nyní je vše v mých nejsvětějších rukou.

Poukazuji na plány globálních skupin, které chtějí kontrolovat vaši měnu, váš systém zdravotní péče a vaši suverenitu.

Děti, nebude jim dovoleno, aby vás kontrolovali, a ruka mého Otce dopadne okamžitě, jestli se vám pokusí ublížit.

Všichni věřící, kteří mají ochrannou pečeť mého Věčného Otce, Pečeť živého Boha, neutrpí žádnou škodu. Proto se musíš ty, má dcero, postarat, aby co největšímu počtu Božích dětí byl k ní dán okamžitý přístup v každém koutu země.

Děti, vaše modlitby byly velmi mocné a zvláště modlitby těch, kteří se každý den modlí moje modlitby z modlitební kampaně, můj růženec Božího milosrdenství a svatý růženec. Již oddálily a zabránily atomové válce, zachránily milióny duší od ohňů pekla, stejně jako zabránily mnoha zemětřesením.

Nikdy nezapomeňte, že jsou to vaše modlitby, které jsou nejsilnější zbraní proti zlu.

Vaše láska ke Mně, Ježíši Kristu, se rozšířila díky vaší věrnosti, kterou ke Mně chováte. Vy, děti, jste moji stoupenci moderních dnů a nyní vám byla dána autorita a dar Ducha Svatého šířit mé nejsvětější Slovo.

K tomu, abyste dostali moc Ducha Svatého, se musíte dovolávat mé pomoci, abyste vždy mluvili pravdu, když hlásáte mé svaté Slovo.

Modlitba modlitební kampaně (39) je vám nyní darována, abyste mohli kráčet mezi všemi Božími dětmi a pomohli jim připravit jejich duše na Nový ráj a na můj Druhý příchod.

Za přípravu na Nový ráj a na můj Druhý příchod

"Ó, Ježíši, můj milovaný Spasiteli, prosím Tě, pokryj mě tvým Duchem Svatým, abych mohl hlásat s autoritou tvé nejsvětější Slovo k přípravě všech Božích dětí na tvůj Druhý příchod.

Úpěnlivě Tě prosím, Pane Ježíši o všechny milosti, které potřebuji, abych oslovil všechna náboženství, vyznání víry a národnosti, kamkoliv půjdu.

Pomoz mi, abych mluvil tvými ústy, utěšit nebohé duše tvými rty a milovat všechny duše mimořádnou božskou láskou, kterou vyléváš z tvého Nejsvětějšího Srdce.

Pomoz mi zachránit duše tak blízké tvému srdci a dovol mi utěšit Tě, drahý Ježíši, když ztracené duše budou stále odmítat tvé milosrdenství.

Ježíši, bez Tebe nejsem nic, ale s tvou velkorysou pomocí budu bojovat ve tvém jménu, abych pomohl zachránit celé lidstvo. Amen."

Má armáda, která vyvstala z těchto mých svatých poselství, již dosáhla počtu sedmi set tisíc duší.

Pomozte Mi obrátit více Božích dětí, aby ani jedna duše nebyla ztracena ve prospěch Satana v čase soudu.

Děti, budu vás udržovat silnými ve veškeré vaší práci pro Mne.

Miluji tě, můj drahý zbytku církve.Váš milovaný Ježíš