I love you and protect you at all times. Only those of you meek of heart and humble of soul will benefit from My holy protection.


Přijdu v oblacích obklopen všemi anděly a svatými v nebi.

to clergythe Second ComingI Amthis generationto believersthree days of darknessdivision of mankindthe Last Judgementpreparations to the Last Dayemptiness of souldo not guess terms
2012-03-18 16:00

Má vroucně milovaná dcero,

mé děti musí vědět, že důvodem, proč je svět duchovně prázdný, je to, že už nepozná rozdíl mezi správným a špatným. Kdyby nebylo mého Světla, které naplňuje každou duši, včetně hříšníků, by svět přestal existovat. Je to mé Světlo, které udržuje svět naživu.

Mnoho mých následovníků, kteří sami sebe zasvětili k utrpení v jednotě se Mnou, také pomáhá toto Světlo udržovat naživu.

Krátce před tím, než se vrátím, mé Světlo na světě na dobu tří dnů zmizí. To se stane na samém konci a nesmí být zaměňováno s Varováním.

Bude to během těchto tří dnů, kdy nastane pláč a skřípění zubů a lidé budou zmateně hledat mé Světlo, přesto, že Mě odmítali. Bude to čas Pravdy. Moji následovníci se nesmí obávat těchto tří dnů, neboť i když si nemusí být vědomi mé přítomnosti, Já budu s nimi.

Potom, po těchto třech dnech, se vrátím na zem přesně tou cestou, kterou jsem vstoupil na nebesa. Přijdu v oblacích obklopen všemi anděly a svatými v nebi ve velké slávě. Jak krásný a radostný bude tento den, až přijdu panovat na zem podle vůle mého Otce.

Nikdo nebude pochybovat, že jsem to Já. Nebudou mít ani žádné pochybnosti o své budoucnosti. To bude den, kdy přijdu, abych soudil. Rozdělím můj lid na ty, kteří Mě milují a na ty, kteří Mě nenávidí.

Ti, kteří Mě odmítli a vzdávali hold všemožným zlým věcem, budou vykázáni do věčných ohňů pekla. Zbytek půjde se Mnou a spolu se vzkříšenými spravedlivými bude žít se Mnou v ráji. To je cíl, na který se všechny duše musí těšit, až přijdu znovu, jak jsem vám slíbil.

Křesťanům pravím toto:

Vězte, že tato velká a nádherná událost se stane brzy. Vaše generace bude svědkem mého slavného návratu. Nikdy neodhalím den mého návratu, neboť pouze můj Otec jej zná, ale mohu vás ujistit, že čas k mému Druhému příchodu je blízko.

Mým posvěceným služebníkům říkám: Je vaší povinností připravit můj lid, duše, za které jste zodpovědní, aby byly zahrnuty do Knihy života.

Naléhavě vás prosím, abyste silou komunikace a modlitby usilovně pracovali a připravili svět na můj Druhý příchod.Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus
Vykupitel všeho lidstva