I tell you this because I love you, not to frighten you


Moje pečeť ochrany je předpověděna při rozlomení druhé pečetě.

warsApocalypseArmageddonI Amthe Seal of The Living GodMiddle Eastdo not be afraidIsraelPalestinethe Book of Truthlast prophetMaria Divine MercySecond Seal
2012-03-08 19:52

Moje nejdražší dcero,

na tento okamžik svět čekal dva tisíce let.

Někteří se strachem v srdci, jiní s očekáváním a se zvědavostí, kdy tato chvíle přijde – a nyní je zde.

Je to čas, kdy posílám tebe, Marie, svého proroka času konce, aby konečně představil Knihu Pravdy, která odhaluje obsah Knihy Zjevení. Já jsem Bůh, ke kterému všechny mé děti hlasitě volají v těchto strašných časech. Jsem to Já, ke komu, mé sužované děti, musíte teď volat.

V tomto čase shromažďuji svoji rodinu, abychom se mohli sjednotit v závěrečném boji k zabití draka, který mučil zemi už tak dlouho.

Děti, nebojte se. K žádné újmě nepřijdou ti, kteří nesou moji pečeť, Pečeť živého Boha.

Satan a jeho padlí andělé, kteří v této době zamořili svět, nemají žádnou moc nad těmi, kteří mají značku živého Boha.

Děti, musíte Mi naslouchat a přijmout moji pečeť, neboť zachrání nejen vaše životy, ale také vaše duše.

Modlete se každý den modlitbu za obdržení mé pečetě (*).

Postarejte se, aby každý člen vaší rodiny a vaši milovaní porozuměli důležitosti mé pečetě.

Vaše láska ke Mně, svému Nebeskému Otci, bude vaší zachraňující milostí a dá vám sílu, kterou potřebujete. Moje pečeť ochrany je předpověděna při rozlomení druhé pečetě.

Jezdec na rudém koni je temný anděl pomsty, který zahubí mé děti v mnoha válkách, které přijdou. Ale mine ty, které mají moji pečeť na svých čelech.

Připravte se teď, neboť tyto války jsou již v běhu a více jich je plánováno v každém koutu světa, zejména na Středním východě a v těch zemích, po nichž můj drahý Syn, Ježíš Kristus, chodil během času svého pobytu na zemi.Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší

(*) Modlitba k Bohu Otci za pečeť ochrany (přijatá původně Marií Božího milosrdenství 20. února 2012 v poselství 351):

"Ó, můj Bože, můj milující Otče, s láskou a vděčností přijímám tvou božskou pečeť ochrany.

Tvé božství obklopuje mé tělo a duši navěky.

Skláním se v pokorném díkůvzdání a nabízím Ti svou hlubokou lásku a věrnost k Tobě, mému milovanému Otci.

Úpěnlivě Tě prosím, ochraňuj mě a mé milované touto mimořádnou pečetí a já se zavazuji, že svůj život zasvětím tvé službě na věky věků.

Miluji Tě, drahý Otče.

Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče.

Obětuji Ti Tělo a Krev, duši i božství tvého milovaného Syna na smír za hříchy světa a za spásu všech tvých dětí. Amen."