I love you all. I am thankful and touched that you immediately responded to Me through this important Mission


Nenávist je nenávist. Nejsou dva druhy nenávisti, je jen jedna.

warsArmageddonhatredpridephariseesCrucifictionfight against this Missionpersecuton of prophetsCrusade Prayersto enemies of the Missionto believersdivision amongst Christianscall to unity
2012-02-04 10:09

Mé dítě,

zlo se v jistých částech světa rychle rozšiřuje. Zatímco s nenávistí v duších jsou rozpoutávány války, v jiných částech světa a v témže čase zaplavuje Duch Svatý jiné duše. Bitva duší začala. Dobré proti zlým.

Mé dítě, nikdy nepředpokládej, že zatvrzelé duše jsou duše vlažné víry, nebo ty, které žádnou víru nemají. Mnoho věřících v mého Syna, Ježíše Krista a nesoucích v sobě soucit, se teď od Něho odvrátí pokušením. Jejich mysl bude naplněna pochybnostmi, které je udělají slepými k Slovu mého milovaného Syna, jímž mluví k světu prostřednictvím tebe, mé dítě. Jejich nenávist, s jakou zaútočí na jeho svaté Slovo, bude právě tak silná, jako nenávist vrahů ke svým obětem. Nenávist pochází od mistra klamu.

Lži jsou šířeny Zlým, který využívá slabé duše, aby podkopával Pravdu. Nenávist je nenávist. Nejsou dva druhy nenávisti, je jen jedna.

Tyto věrné duše budou nyní podněcovány ve své pýše, jak Zlý teď podnikne poslední pokus, aby zabránil šíření těchto nejnaléhavějších poselství světu.

Můj Syn potřebuje podporu svých milovaných následovníků, aby vytvořil svou armádu na zemi. Tato armáda povstane z jeho věrných následovníků. Buďte si jisti, že to bude tato skupina lidí, jejichž srdce se zatvrdí jako první. Duši, která se již v temnotě nachází, nemůžete zatvrdit. A tak to budou právě ty duše, které jsou ve Světle, které bude podvodník pokoušet. To oni pak budou šířit lži, aby mého Syna zranili a tuto práci zdrželi. Nepochopí, že se jim to děje proto, že si myslí, že je jejich povinností bránit pravé Slovo mého Syna.

Můj Syn prožije muka, až budou nacházet chyby v těchto poselstvích, která dává tobě, mé dítě. Opravdový základ jeho církve se k Němu brzy obrátí zády. Zapřou Ho a tak Ho ukřižují ještě jednou.

Pýcha jim zabrání, aby otevřeli oči, až On bude před nimi stát s otevřenou a milující náručí. Mé dítě, naléhavě prosím, aby se všechny Boží děti sjednotily jako jeden a bojovaly za záchranu všech duší.

Tak mnoho z nich nyní nenaslouchá těmto poselstvím, mé dítě. Ale až se Varování uskuteční, tak naslouchat budou. Modlete se, modlete se, modlete se za ty duše, které vás zraňují, pomlouvají a šíří o vás nepravdy. Nyní vám dám modlitbu z modlitební kampaně (25), abyste prosili o ochranu všech mých vizionářů a těch, kteří byli vybráni Bohem Otcem, aby šířili jeho nejsvětější Slovo na zemi.

O ochranu vizionářů na celém světě

"Ó nejsvětější Bože, prosím Tě naléhavě, abys ochraňoval všechny své svaté posly na světě.

Modlím se, aby byli uchráněni od nenávisti jiných, a prosím Tě, aby tvé nejsvětější Slovo bylo rychle šířeno po celém světě.

Ochraňuj své posly od pomluv, zlého zacházení, lží a nebezpečí všeho druhu.

Ochraňuj jejich rodiny a pokrývej je stále Duchem Svatým tak, aby poselství, která dávají světu, byla přijímána se zkroušeným a pokorným srdcem. Amen."

Mé dítě, pýcha je povahový rys, který vzbuzuje nejvíc nevole v očích mého Otce. Ještě více bolesti Mu přináší, když hřích pýchy ovládne duše oddaných a posvěcených duší, a když odmítnou přijmout pravdu jeho svatého Slova, které je dnes skrze jeho posly dáváno dnešnímu světu.

Musí prosit o dar pravého rozlišení, které může být uděleno jen mocí Ducha Svatého pokorným duším s čistým srdcem bez pýchy a arogance.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy