I love you and want to pour all My graces on you, so you can infuse your souls to My Sacred Heart.


Poslední tajemství z Fatimy odhaluje pravdu o zlé Satanově sektě, která pronikla do Vatikánu.

warning of the Hellto clergymasonrymurderabortionmediaCatholic Churchacceptance of sinFatimaother prohetspersecuton of prophetsfalse godsPurgatorypurity of faithfalse mercyHellfalse religionsexecutionsfalsification of faithMoisesgoal of Satandefend the faithVaticaneuthanasiaThird Secret of Fatimaself-defence
2012-01-26 09:40

Má vroucně milovaná dcero,

nadešel čas, aby celá pravda o tajemstvích z Boží říše byla odhalena světu. Po určitý čas byla pravda skrytá.

Uznání mé Boží intervence ve světě prostřednictvím zázraků, zjevení a Boží komunikace s vyvoleným dušemi, byla mou církví po mnoho let odsouvána stranou.

Proč má církev pociťovala potřebu utlumit Pravdu, která byla zapotřebí k posílení víry mých dětí všude na světě, je známo pouze jí.

Každý pravý vizionář, náležící Mně a mé Blahoslavené Matce, byl od počátku ignorován a má církev s ním zacházela s pohrdáním. Má dcero, dokonce i poslední tajemství z Fatimy nebylo dáno světu, protože odhalilo pravdu o zlovolné Satanově sektě, která pronikla do Vatikánu.

Poslední část tajemství nebyla odhalena, aby byla ochráněna bezbožná sekta, která od doby zjevení mé Matky na svatém místě ve Fatimě pronikla ve velkém počtu do Vatikánu. Má dcera Lucie byla umlčena silami, které kontrolují část Vatikánu a nad níž moji ubozí milovaní papeži mají jen málo kontroly. Pohleďte, jak nejen překroutili pravdu mého učení, ale také zavedli nové metody v katolické bohoslužbě, které uráží Mě a mého Věčného Otce. Katolická církev je jedinou pravou církví a jako taková je prvořadým cílem Satana a jeho zlovolné sekty. Pravda přichází ode Mne.

Pravdu pociťuje lidstvo nepříjemně, protože může být spojena s osobní obětí. Pravda v některých případech budí pohoršení a mnohdy je považována za kacířství. Přesto jen Pravda vás může osvobodit od lží, lží, přicházejících od Satana a vytvářejících na vaši duši těžké břemeno.

Nadešel čas, aby ve světě, který je plný lží, byla Pravda odhalena. Tak mnoho lží, má dcero, bylo podáno mým dětem falešnými náboženstvími, falešnými bohy, falešnými církevními vůdci, falešnými politickými vůdci a organizacemi, stejně jako falešnými sdělovacími prostředky.

Tak mnoho Pravdy je skryto. A přesto, kdyby pravda o tom, co se ve světě děje byla dnes odhalena, velmi málo lidí by ji přijalo. Totéž platí o Desateru přikázání mého Otce. Ta jsou pravidly, která ustanovil můj Věčný Otec a odevzdal svému proroku Mojžíšovi.

Pravda se nikdy nemění a je jedno, jak moc se ji lidstvo snaží změnit. Přikázání mého Otce už nejsou více akceptována, dokonce ani mezi křesťanskými církvemi. "Nezabiješ!" - znamená, že nemůžete zabít jinou lidskou bytost. Nevztahuje se na sebeobranu, ale platí za každých jiných okolností.

Nikdo nemůže ospravedlnit vraždu – potrat, popravu nebo eutanazii. Nikdo. Je to smrtelný hřích a trestem je věčný život v pekle. Má dcero, akceptují to mé děti? Nikoliv. Ony dokonce přijímají zákony, které vraždu dělají nejen přijatelnou, ale i omluvitelnou v Božích očích. Ale tak tomu není. Každé z Desatera přikázání mého Otce je dennodenně porušováno.

Přesto má církev nikdy nekáže o závažnosti hříchu. Nikdy lidem neřekne, že přijdou do pekla, pokud by spáchali smrtelný hřích a neukázali výčitky svědomí. Mé srdce je hluboce zraněno.

Mé církve všude na světě nekážou Pravdu. Mnoho z mých posvěcených služebníků už nevěří ve skutečnost pekla a očistce. Neakceptují přikázání mého Otce. Omlouvají každý hřích. Mluví o milosrdenství mého Otce, ale už nedokážou vysvětlit následky smrti ve stavu smrtelného hříchu. Když neplní své povinnosti, pro které byli určeni, tak Mě velice urážejí.

V mnoha případech jsou proto zodpovědní za ztrátu tak mnoha duší. Probuďte se k Pravdě, vy všichni, kdo tvrdí, že jsou věřící v Boha, Všemohoucího Otce, Stvořitele všech věcí a uvědomte si následující: Je jen jedna Pravda. Nemůže být více než jedna Pravda.

Cokoliv jiného než Pravda je lež a nepochází od mého Nebeského Otce, Boha Stvořitele všech věcí.Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus