I love you. I will always respond to your prayers, in order to mitigate the evil acts, which are being planned in the world by the enemies of God.


Slyšte moji naléhavou prosbu k modlitbám za duše ateistů.

prayer for unbelievershell during the Warningcall to prayerto believersmeaning of a penanceprayer for souls during the Warningoffering of suffering
2012-01-23 15:20

Má vroucně milovaná dcero,

svět se brzy změní k nepoznání. Můj čas je již téměř zde. Naléhavě prosím všechny věřící ve Mne, svého božského Spasitele a mého Věčného Otce, aby ustali v tom, co dělají a poslouchali.

Ať už věříte, nebo ne, v tato moje poselství světu pro tento čas, poslyšte moji naléhavou prosbu: Modlete se, modlete se a modlete se vší láskou, kterou chováte ke Mně, za duše ateistů. Mnoho z nich během Varování zemře. Mnozí nedostanou příležitost k pokání včas.

Naléhavě vás prosím, abyste obětovali všechno vaše utrpení a modlitby za tyto duše, abych je mohl zachránit od plamenů pekla. Modlete se za ty, kteří se ke Mně neobrátí, i když jim bude ukázána Pravda.

Modlete se také za ty, kteří shledají, že očistec na zemi, představující pokání, který přijmou s dobrým srdcem, bude pro ně velmi těžký. Pro mnohé z nich to bude velmi bolestivé. Modlete se, aby obdrželi sílu, kterou potřebují, aby vytrvali.

Jděte děti a dělejte všechno, o co jsem vás prosil, protože už zbývá jen málo času. Miluji vás. Nezapomeňte, že není čeho se obávat, pokud Mě milujete. Jen se modlete za ty, kteří Mě dnes odmítají a za ty, kteří se k Pravdě obracejí zády.Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus