I love you, children, every single one of you.


Přijměte tuto poslední příležitost, nebo budete čelit strašnému trestu.

power of prayerNew ParadiseGreat TribulationGreat Miracleadditional prayerprayer for salvationcross on the skywhat is the WariningGod and his childrenprayer for liberationImmunity of God the Father
2011-12-28 15:15

Moje dcero,

nyní máš povinnost informovat mé děti všude na světě o naléhavé potřebě hledat vykoupení.

Kvůli mému velkému milosrdenství posílám nyní mého Syna nabídnout lidstvu poslední příležitost, aby se obrátili zpátky ke Mně, svému Nebeskému Otci.

Mohu odhalit, že velké milosrdenství, které bude projeveno všem Mým dětem, se uskuteční pouze jednou.

Moje děti musí přijmout tuto poslední příležitost k záchraně, nebo se smířit se strašným trestem, jenž padne na svět.

Každá jednotlivá duše na zemi brzy uvidí znamení osvícení svědomí.

Každá z nich bude přinucena padnout na kolena v hanbě, až uvidí, pravděpodobně poprvé, jak bolestivě se její hříchy jeví v mých očích.

Ty, které jsou laskavého a pokorného srdce, přijmou toto velké milosrdenství s vděčností a s úlevou.

Pro ostatní to bude velmi těžká zkouška a mnozí odmítnou moji ruku lásky a přátelství.

Má dcero, modli se naléhavě za tyto duše, protože bez modliteb nemohou dostat druhou příležitost.

Svět nakonec přijme moc svého Nebeského Otce, až zázrak na nebi uvidí každý, ať už je kdekoliv.

Zrození nového světa je již téměř u vás. Chopte se nyní mého milosrdenství, dokud můžete. Neodkládejte to až na poslední minutu.

Spojte se jako jeden do svazku se Mnou, abychom přijali novou éru míru, která očekává všechny laskavé duše, které Mě milují.

Mé milosrdenství je tak velké, že modlitba, kterou můj Syn dal světu za tyto duše prostřednictvím tebe, má dcero, bude tak mocná, že duše, které jsou ještě v temnotě, mohou být a budou zachráněny. (Viz níže modlitbu modlitební kampaně 13):

"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku tvého milovaného Syna Ježíše Krista, jehož utrpení na kříži nás zachránilo od hříchu, prosím, zachraň všechny ty, kteří stále odmítají jeho ruku milosrdenství.

Drahý Otče, zaplav jejich duše důkazem tvé lásky.

Nebeský Otče, snažně Tě prosím, vyslyš mou modlitbu a zachraň tyto duše od věčného zatracení.

Tvým milosrdenstvím jim dovol, aby jako první vstoupili do nové éry míru na zemi. Amen".

Děti, mějte na paměti moc této modlitby, a jak může zmírnit trest.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby svět mohl být a byl zachráněn a aby Velké soužení bylo odvráceno.Váš Nebeský Otec
Bůh Nejvyšší