I love you. I thank you for the love you show My Son and I bless you.


Druhý příchod se uskuteční brzy po Varování. Modliba 14: Za ochranu duší před atomovou válkou.

chastisement from Godabout this Missionthe Second Comingafter the Warningthe WarningCrusade Prayersdo not guess termsprayer for souls during the Warning
2011-12-14 19:15

Má nejdražší dcero,

musíš Mi vždy důvěřovat a vědět, že ani jediné poselství, které ti dávám, nebude nikdy znečištěno.

Držím tě pevně v mém Nejsvětějším Srdci a tvoje ruka je vedena mou rukou.

Tebou může být a vždy bude zapisováno jen mé svaté Slovo, abys moje poselství předala celému lidstvu.

Nesmíš se stále pokoušet stanovit datum pro Varování. Já nemohu odhalit toto datum, neboť to není v souladu s vůlí mého Věčného Otce. Varování se uskuteční nanejvýš neočekávaně a zastihne lidi nepřipravené.

Času už je velmi málo, a tak jej využijte co nejvíce k vytrvalým modlitbám, abyste zachraňovali duše. Všechny duše.

Velký trest byl pozdržen a dojde k němu jen tehdy, nebudou-li se lidé po Varování kát a neodvrátí se ve velkém počtu od svých zkažených způsobů.

Můj Otec dal svolení oznámit můj Druhý příchod na zem v rámci velmi krátké lhůty. Stane se to brzy po Varování. Všechny duše budou potřebovat, aby byly zcela připraveny.

Další modlitba modlitební kampaně (14) je následující:

Za ochranu duší před atomovou válkou

"Ó, Všemohoucí Otče, Bože Nejvyšší, prosím Tě, měj slitování se všemi hříšníky, otevři jejich srdce, aby přijali spásu a obdrželi hojnost milostí.

Vyslyš mé prosby pro moji vlastní rodinu a učiň, aby každý z nich naleznul přízeň ve tvém milujícím srdci.

Ó, božský Nebeský Otče, ochraňuj všechny své děti na zemi před atomovou válkou, nebo jinými zločiny, které jsou přichystány ke zničení tvých dětí.

Vzdal nás od veškeré škody a ochraňuj nás.

Osviť nás tak, abychom mohli otevřít naše oči a bez jakéhokoliv strachu v našich duších uvidět a přijmout Pravdu k naší spáse. Amen."

Jděte v pokoji.Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus