How I love you children and how you ease My suffering.


Spirituální žárlivost je něco strašného.

phariseeslove to neighbourstactic of satanprayer for discermentpersecuton of prophetsspiritual envy
2011-12-12 19:00

Má nejdražší dcero,

spirituální žárlivost je strašná věc a trápí mnoho mých vizionářů.

Postihuje také ty z mých následovníků, kteří se cítí izolovaní a trochu zklamaní, že jsem vybral jisté duše, aby Mně pomohly zachránit lidstvo. Měli by si však uvědomit, že Já miluji všechny z nich stejně.

Jak to láme mé srdce, když zejména vybrané duše se cítí ohroženy jinými vybranými dušemi.

Každé duši, kterou jsem si vybral, je dán jiný úkol a je po ní požadováno, aby šla po různých cestách. Společný jmenovatel je pokaždé tentýž. Přeji si, aby všichni moji vizionáři a proroci podnikli posvátnou misi k záchraně duší.

Já používám různé duše, pokorné srdcem, k dosažení mých záměrů.

Satan se bude vždy pokoušet obracet srdce mých vybraných duší tím, že je bude popichovat. On ví, jak se dotknout citlivého místa v jejich duších, když jim řekne, že jiné vybrané duše jsou důležitější, než jsou právě ony.

Potom vytvoří pocit poranění v jejich srdci a žárlivost. To znamená, že místo toho, aby se navzájem milovaly a udržovaly se ve stavu milosti, jsou pokoušeny, aby se dívaly na sebe vzájemně svrchu. V mnoha případech se okamžitě navzájem odmítají a dovolí hříchu pýchy, aby vniknul do jejich duší.

Tak mnoho mých následovníků nejenže nemá rádo mé vybrané vizionáře a proroky, ale mohou s nimi jednat s pohrdáním, právě tak, jak bylo jednáno povýšenými farizeji také se Mnou.

Během času mého pobytu na zemi farizejové zkoumali a zkoumali každé slovo, které vyšlo z mých úst. Použili každé vychytralé námitky k tomu, aby Mě chytili za slovo a mohli dokázat, že jsem lhář. Takto bude také zacházeno s mými proroky a vizionáři moderních dnů.

Satan mučí mé následovníky tím, že jim sází do mysli pochybnosti o mých poslech, protože chce znevěrohodnit mé svaté Slovo. To je jeho cíl.

Modlete se usilovně, aby každému z vás mohla být dána milost mít v úctě mé Slovo, které dostáváte perem mých drahých vizionářů.

Vizionáři, nikdy se nechytněte do pasti tím, že byste podlehli spirituální žárlivosti. Je to nepatřičné a proniká to mým srdcem jako meč.

Milujte jeden druhého.

Prokazujte si úctu a ctěte jeden druhého v mém jménu.

To je ta nejdůležitější lekce.

Zdá-li se vám to těžké uskutečnit, pak všechna jiná práce pro Mne bude marná.Váš učitel a Spasitel
Ježíš Kristus