I Love you, children. This great Act of My Mercy will prove this to you.


Proroci připravují můj Druhý příchod.


2011-12-03 20:45

Má vroucně milovaná dcero,

s velikým ohromením pozoruji mé následovníky, kteří odmítají mé nejsvětější Slovo v těchto poselstvích. Jak Mě to rmoutí.

Prosím mé děti všude na světě, aby se modlily za ty, kdo ve svých životech odmítají Boha. Přesto si však také naléhavě přeji modlitby za mé následovníky, kteří nevědí, nebo zapomněli, že k mému Druhému příchodu dojde a že jej nic nemůže zastavit. Je to důležitá událost a všichni z vás musíte být na ni připraveni.

Do světa byli posláni proroci, aby oznámili mé narození. Také můj Otec od samého počátku posílal proroky, aby připravovali duše ke spáse. Proroci jsou nyní posíláni do světa, aby připravili lidstvo na můj Druhý příchod.

Probuďte se, vy všichni, kdo tvrdíte, že Mě znáte. Znáte-li Mě, tak poznejte můj hlas, když volám k vašim srdcím. Tolik z vás odmítá nejen tato poselství, ale odmítá také Mne.

Nechť ti, kdo Mě tak rychle odsuzují odmítnutím mých úpěnlivých proseb k celému světu, které dávám prostřednictvím těchto poselství, pochopí toto:

Tím, že se tvrdohlavě odvracíte od mého Slova, které vám teď dávám, Mi odmítáte modlitby, které teď tak naléhavě potřebuji. Vy, ze všech národů, kdo tvrdíte, že Mě znáte, poslyšte, co vám musím říct.

Vaše krutost proniká mé srdce. Váš nedostatek šlechetnosti znamená, že vaše modlitby nejsou nabízeny tak, jak by k záchraně duší měly být nabízeny.

Kde je vaše pokora a proč zakrýváte svou nechuť k mému svatému Slovu falešnou pokorou?

Musíte vzývat mého Ducha Svatého, aby vás dovedl ke Mně, abyste pro Mne pracovali s dokonalou láskou ve svých srdcích.

Nikdy se nevychloubejte svou znalostí Písma. Nikdy nepoužijte znalost mého učení, abyste jiné ponížili. Nikdy nepomlouvejte, nezneužívejte, nepřehlížejte jiné, nebo se jim nevysmívejte v mém jménu. Neboť když to uděláte, velice Mě urazíte.

Probuďte se děti. Připravte své duše a buďte velkorysé v duchu, protože času už je málo.Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus