I Am Patient. I Am Love. I Am your Salvation. I Am waiting. Please come to Me soon, for I love you with an unfathomable passion. I will not rest until I have saved all of you.


Množství falešných proroků poslaných Satanem.

tactic of satanthe False Prophetother propheciesfalse propheciesfalse prophetsabout these Messages
2011-10-08 16:20

Má vroucně milovaná dcero,

tak, jako moji praví vizionáři jdou ve světě kupředu, tak také postupují i falešní vizionáři. Poznáš je, když budeš pozorně zkoumat jejich poselství světu. Někde uvnitř jejich poselství najdeš, že má učení a pravda, obsažená v nejsvětější Bibli byla překroucena. Tyto nepravdy jsou tak jemné, že jen ti, kdo mají opravdovou znalost Písma svatého, je budou schopni odhalit.

Všímej si každé nenávisti, kterou takoví vizionáři vyvolají mezi svými následovníky, kdy mezi sebou bojují, hašteří se a rozdělují rodiny. Kulty, které se teď vynoří z práce takových vizionářů, potáhnou do světa, aby způsobily zmatek a úzkost mezi věřícími.

Kdekoliv se setkáte s mým svatým Slovem, najdete lásku. Má poselství plodí lásku a harmonii a zcela jistě ovlivní vaše duše. Má poselství budou vždy vypovídat pravdu, a i když jsou někdy tvrdá a nahánějí strach, jsou vám, mé děti, dávána z lásky.

Falešní vizionáři vám předají poselství, která není snadné číst, nebo jim rozumět. Na jedné straně budou vyzařovat autoritu a vytvářet pocit lásky. Avšak nepřinesou vám do duše pokoj. Takoví vizionáři, z nichž mnoho není od Boha, vás nejdříve svedou, potom ovládnou a nakonec vtáhnou do lože lží a podvodu.

Satan a jeho armáda bude ovlivňovat takové falešné vizionáře a proroky. Může dokonce zaútočit na pravé vizionáře, když je bude pobízet, aby se ve zmatku ode Mne odvrátili. Naléhavě vás žádám, děti, abyste byly stále ostražité.

Odmítněte poselství, která jakkoliv protiřečí mému učení, neboť pak si budete moci být jisti, že jsou falešná.

Já dnes mluvím k světu pouze prostřednictvím vybraného počtu autentických vizionářů a proroků. Je jich méně než dvacet a méně, než si myslíte. Každému byla dána jiná úloha, ale můj hlas a mé pokyny budou mít zvuk důvěrnosti, kterou odhalíte. V jejich poselstvích je také záměr, neboť všechna míří k tomu, aby vás povzbudily k činům, vedoucích k přípravě vašich duší.

Odvraťte se od těch, kdo sami sebe nazývají vizionáři a proroky a vyzývají své následovníky k jakýmkoliv činům, které se vám budou zdát divné, nebo k takovým, které nezahrnují lásku k bližnímu.

Buďte teď bdělí, neboť toto je doba falešného proroka, který se už brzy sám představí světu. Je to také doba velkého množství falešných proroků poslaných do světa podvodníkem, aby způsobili zmatek a temnotu duše.Váš milovaný Ježíš