I love you, children. I know that you love Me. Because of this, I ask you to show love to those who are blind to My Holy Spirit.


Trest může být zmírněn modlitbou.


2011-09-12 12:00

Má vroucně milovaná dcero,

velmi brzy se svět zastaví a doba po Varování změní způsob, jakým člověk pohlíží na svět. Materiální radovánky a výstřelky vás už nebudou vzrušovat. Lidé se už nebudou chovat k idolům, které si udělali z celebrit a z bohatství, jako k bohům. Nikdo už nebude spěchat, aby soudil, nebo krutě zacházel se svým bližním.

Tento nový svět, v době po Varování, bude místem, kde láska ke Mně a k Bohu Otci bude ctěna s vážností. Mnoho vůdců v zemích, kde neznají křesťanskou víru, budou vzdávat hold mému Otci. Ti, kteří jsou na důležitých pozicích a vládnou financemi lidu, se budou hromadně kát. Mnoho z nich se vzdá své moci a budou sdílet se svými bratry a sestrami chléb, jenž přichází od Boha Otce. Neboť tento chléb patří všem a je určen k tomu, aby byl sdílen všemi stejně.

V důsledku Varování přijde mnoho dobrých věcí. Avšak mnoho duší nebude dost silných ve své víře. Ty se, naneštěstí, vrátí ke svým starým způsobům. Budou svedeny sliby moci, bohatství, vlády a sebelásky a odmítnou Boha Otce. Budou znát Pravdu, přesto jim to stále nebude stačit. Tito ubozí slabí hříšníci budou trnem ve vaší patě, děti. Bez vašich motliteb jejich hříchy způsobí pohromu ve světě, který jste během jeho nové očisty získaly zpět.

Mé děti, modlitba je tak důležitá. Musíte prosit Boha Otce, aby přijal vaši žádost, aby potlačil pronásledování, plánované těmito lidmi. Dostatek modliteb může odvrátit, a také odvrátí mnoho hrůz, které se tito lidé pokusí uvalit na svět. Tak mnoho z vás je slepých k plánu, jenž je tajně chystán za vašimi zády. Příznaky toho plánu neustále vycházejí na povrch, ale vy selháváte v tom, že byste je poznali.

Mé děti, protože vaše víra roste, modlete se, aby Duch Svatý mohl být vylit na tyto hříšníky a zaplavil jejich duše. Já, váš drahý Ježíš, vás ochráním, moji milovaní následovníci. Pod mým velením vám dám pokyny k tomu, abyste se modlili ne právě jen za tyto padlé duše, ale zvláště za odstranění pronásledování obyčejných mužů, žen a dětí. Pokud by tito pachatelé, kteří se vzpírají mému Otci, pokračovali v terorizování nevinných lidí novými kontrolami, které zavedou po celém světě, tak neuniknou trestu.

Těmto hříšníkům je dáváno největší možné milosrdenství od doby mého ukřižování. Oni mají zapotřebí, aby uvítali Varování, neboť je to naposledy, co jim bude nabídnuta příležitost k vykoupení. Jinak budou čelit strašnému trestu. Tento trest, který přinese ruka Boží spravedlnosti mého Otce, není žádoucí. I když tento Velký trest byl předpověděn, může být zmírněn silou modlitby.Váš milovaný Spasitel
Král milosrdenství, Ježíš Kristus