Those of you who follow the Word of God must be at peace, as I do not want you to distance yourself, for I love you. You must never fear My Love, even if sin separates you from Me.


Velké soužení je zmírňováno modlitbou.

to clergypridedo not judgethe Second Comingphariseeslove to neighbourshumilityGreat Tribulation
2011-08-18 20:45

Má dcero,

moji následovníci, kteří jsou zběhlí ve věcech Písma svatého, mají sklon k tomu, že se nechávají unášet svou vlastní lidskou interpretací, což má za následek, že se příliš lehce zapomíná na učení, které jsem kázal – abyste se navzájem milovali. Milujte jeden druhého. Mějte v úctě svého otce a svou matku. Uctívejte svého Stvořitele, Boha Otce a žijte podle toho, co jsem vám řekl – v lásce a bázni k mému Otci.

Tak mnoho učených mužů, chycených do svých analýz mého učení, zapomíná jednu věc, a to, že přijdu znovu, abych soudil. Ani na okamžik neberou v úvahu, že tento čas by mohl nastat ještě během jejich vlastního života a ne až v daleké budoucnosti. Proč potom hledají v Písmu svatém další odkazy a proč v tomto hledání pokračují, když je pravda tak jednoduchá? Proč si nevzpomenou na to, že láska je vše, co požaduji? Lásku ke Mně, vašemu Spasiteli? Lásku k Bohu Otci a lásku jednoho k druhému?

Těmto intelektuálním znalcům, kteří prohlašují, že jsou schopni analyzovat mé učení a pak jdou až tak daleko, že se pokoušejí předpovídat datum, kdy přijdu znovu, říkám toto: Jestliže předpokládáte, že jste schopni určit rok mého návratu, pak jste na omylu. Nikomu nebude oznámeno toto datum, dokonce ani andělům v nebi nebo mé milované Matce. Ale to mohu odhalit Já. Soužení již před nějakým časem začalo. Velké soužení začne ke konci roku 2012. Tato strašná doba je zmírňována modlitbami mých milovaných následovníků. Bude také oslabena obrácením, jehož bude dosaženo, až se Varování uskuteční. Tato událost je dobrou zprávou, mé děti. Má pomoci vykořenit otrockou závislost na Zlém.

Náboženští experti ukážou aroganci, kterou shledávám odpudivou
Naneštěstí, mnozí budou ignorovat Mé prosby, aby se připravili, tolik budou v zajetí svých takzvaných náboženských debat, vycházejících z lidského uvažování. Snaží se překonat jeden druhého, aby dokázali, že on, nebo ona jsou erudovanější. Tito experti ukazují aroganci, kterou shledávám odpudivou. Nejsou lepší, než byli farizeové. Jejich nevědomost jim brání vidět Pravdu, přestože se nachází přímo před jejich očima.

Má slova jsou ignorována mými posvěcenými služebníky
Moje slova padla do hluchých uší. Mé Slovo je ignorováno mými posvěcenými služebníky, když jsem se pokusil s nimi komunikovat v tomto čase dějin. Avšak po Varování už nebudou mít více omluvu, zůstanou-li i nadále sedět a nebudou poslouchat mé pokyny. Potom budou natahovat ruce a prosit Mě, abych je provedl Velkým trestem. Neboť až se tato proroctví odhalí těm, kteří pochybují o mém Slovu skrze tohoto posla, pak budu na vás naléhat, abyste pozvedli můj posvátný kalich, pili z něj a šli bojovat za záchranu duší.

Naléhám na všechny, včetně těch samozvaných odborníků na Písmo, abyste se pokorně posadili a položili si tuto otázku – proč bych prosté věřící nabádal k tomu, aby byli zapleteni do sporů, které se týkají mého návratu na zem? Všechno, co je teď důležité, je skutečnost, že přijdu. Buďte připraveni v kterýkoliv čas. Nikdy nesuďte v mém jménu jiné. Všemožně se snažte o dar pokory, neboť ta bude vaší vstupenkou do nebe.Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus