Always remember this. I am trying to show you how much I love you and wish to reveal the Truth of My existence.


Modlete se za ty, kdo nevidí nic jiného, než materiální zisk.

warning of the Hellprayer for sinnersgreed
2011-08-10 00:05

Má vroucně milovaná dcero,

musíš vytrvat v tomto utrpení, protože takto zachraňuješ duše. Tvoje utrpení nyní odhaluje muka, která jsem snášel kvůli lidskému hříchu.

Chtivost člověka se nyní pozvedla do takové výše, že morálka už nemá ve vaší společnosti místo. Hřích lidské chamtivosti znamená, že člověk už nedbá na toho, kdo trpí jeho rukou, dokud je uspokojována jeho žádostivost. Chci vám říct, že ti, kdo jiné mučí svou chtivostí a lakotou, neuniknou mému zraku. Já pozoruji. Já vidím. Odtahuji se v pocitu odporu, když vidím tu ohyzdnou cestu dolů, kterou si člověk vybírá, aby získal majetek na úkor druhých.

Tito lidé, má dcero, budou zcela zbaveni materiálních statků, pokud nebudou prosit o mé milosrdenství. Jejich peníze budou bezcenné. Neboť člověku, jenž podlehne pokušení mučit duše, aby kradl, co podle práva patří jeho bratrům a sestrám, bude ponechán jen popel a prach. Modlete se za ty, kteří nedokážou vidět za materiální zisk, protože neobrátí-li zády k takovým zlovolným činům, budou odvrženi a nikdy nevejdou do království mého Otce.

Čiňte na tomto světě zlo ostatním a budete zavrženi a hozeni do Satanova hnízda. Co se může zdát jako váš oprávněný nárok na majetek získaný na úkor jiných, vám přinese věčná muka.

Odhoďte nyní vaše zbraně chamtivosti a nenasytnosti. Hledejte vykoupení. Když to uděláte, do vaší společnosti se vrátí pokoj.Váš Spasitel
Král spravedlnosti, Ježíš Kristus